Preskočit na obsah

Národný alokačný plán na roky 2008 - 2012

03.12 2006, Enviroportal

Národný alokačný plán na roky 2008 - 2012

Zmena klímy patrí v súčasnosti medzi tie globálne problémy ľudstva, ktoré je potrebné riešiť bezodkladne. Medzinárodná spoločnosť sa snaží problém globálneho otepľovania riešiť prostredníctvom medzinárodných dohovorov a stretnutí, ktoré majú zabezpečiť opatrenia na zlepšovanie súčasného hrozivého stavu.
Európska únia v záujme splnenia redukčných záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu prijala v októbri 2003 smernicu, ktorou sa ustanovuje schéma obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. V roku 2004 bola smernica novelizovaná tak, aby umožnila prepojenie európskej schémy obchodovania s flexibilnými mechanizmami Kjótskeho protokolu. Uvedená európska smernica bola do právneho poriadku SR transponovaná zákonom č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami s následnými novelami.

Jednou z povinností, vyplývajúcich zo spomínaného zákona je povinnosť pripraviť Národný alokačný plán. Plán je jednou zo základných podmienok funkčnej schémy obchodovania a jeho cieľom je transparentné pridelenie kvót skleníkových plynov - zatiaľ len oxidu uhličitého - jednotlivým prevádzkam spadajúcim do schémy podľa tohto zákona.

Každý z členských štátov musí predložiť Európskej komisii a ostatným členským štátom plán. Termín predloženia plánu Európskej komisii na obdobie 2008 - 2012 bol 30. jún 2006. Do tohto dátumu predložilo svoj plán iba Estónsko. Slovenská republika predložila plán Európskej komisii oficiálne 18. augusta 2006. Do dnešného dňa predložilo plány 18 krajín (Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxemburg, Malta, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Veľká Británia).

Plán Slovenskej republiky na obdobie 2008 - 2012 sa pripravoval od novembra 2005 v úzkej spolupráci s dotknutými podnikmi. Celkovo plán zahŕňa 183 zdrojov, pre ktoré je navrhnuté rozdelenie približne 39,5 mil. ton ročne. Vrátane rezervy pre nové zdroje plán na obdobie 2008 - 2012 navrhuje pre Slovensko kvóty vo výške približne 41 miliónov ton CO2 ročne.

V roku 2005 bolo pre zdroje v schéme schválené množstvo vo výške asi 30,5 mil. ton. Množstvo kvót navrhované na nasledujúce obdobie predstavuje nárast o zhruba 30 %.


Oproti minulým obdobiam bol rozdielny postup Európskej komisie pri schvaľovaní národných alokačných plánov. V minulosti komisia s členskými krajinami rokovala o národných kvótach na bilaterálnych rokovaniach, tento rok rozhodla bez ďalších ústnych rokovaní len na základe písomných podkladov. Tento postup považuje ministerstvo životného prostredia za nevyhovujúci a nezodpovedajúci významu tohto ukazovateľa pre jednotlivé národné ekonomiky.

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky