Preskočit na obsah

Národné parky Malá Fatra a Slovenský raj oslavujú 35. výročie svojho vyhlásenia

18.01 2023, Enviroportal

Dňa 18. januára si pripomíname 35 rokov od vyhlásenia Národného parku Malá Fatra a Národného parku Slovenský raj. Oba predstavujú nielen jedinečné územia a významné prírodné dedičstvo, ale zároveň sú aj dôležitými centrami turistického ruchu.

NP Malá Fatra

Karpaty, ktoré tvoria akoby chrbtovú kosť strednej Európy, sa tiahnu obrovským, približne 1500 kilometrovým oblúkom zo Slovenska až do Rumunska. V najzápadnejšej časti tohto pohoria leží jeden z deviatich slovenských národných parkov, Národný park Malá Fatra. Jeho vlastné ""územie predstavuje geomorfologický podcelok Malej Fatry, tzv. Krivánska Malá Fatra. Za národný park bolo vyhlásené dňa 18. januára 1988 v zmysle nariadenia vlády SSR č. 24/1988 Zb. 

Rozloha národného parku, ktorú si zachoval do dnešnej doby, je 22 630 ha a jeho ochranné pásmo tvorí 23 262 ha. Zároveň boli vyhlásené aj ďalšie štátne prírodné rezervácie (v súčasnosti klasifikované ako národné prírodné rezervácie alebo prírodné rezervácie).

Národný park Malá Fatra tvorí zdanlivo nekonečnú oblasť zelenajúcich sa údolí, horských lúk, zmiešaných lesov s prevažným zastúpením bukov, smreka a jedle, miestami prerušovaných hlbokými roklinami a previsnutými mohutnými skalnými bralami a útesmi. Značnú časť krajiny formoval človek svojím spôsobom života v podobe extenzívneho poľnohospodárstva a pasenia dobytka, ktoré prispeli k biodiverzite lúčnych biotopov.""

Geografická poloha pohoria Malá Fatra sa odzrkadľuje i na zložení a určitej osobitosti flóry a fauny. Tie sú bohaté na vzácne, chránené a endemické druhy. Druhová rozmanitosť rastlín patrí v území pohoria Malá Fatra k najvyšším v rámci celých Karpát, mnohé druhy západokarpatskej fauny tu majú svoje okrajové lokality rozšírenia. Na území národného parku a jeho ochranného pásma bolo doteraz zistených viac ako 1100 druhov vyšších rastlín. Vyskytujú sa tu aj 4 vlastné endemity Malej Fatry – alchemilka Sojákova, alchemilka panenská, očianka stopkatá a jarabina Margittaiho. Na vápencových skalných stenách môžeme obdivovať chránené druhy ako poniklec slovenský, klinček neskorý, astra alpínska, horec Clusiov. Zo živočíchov tu žijú napríklad medveď, rys, vydra, orol skalný, výr skalný, tetrov, hlucháň, murárik červenokrídly a ďalšie.

Viac informácií: NP Malá Fatra

NP Slovenský raj

Národný park Slovenský raj bol vyhlásený v roku 1964 za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 nariadením vlády SSR č. 23/1988 Zb. prekategorizovaný na národný park.""

Rozprestiera sa v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Na prírodné hodnoty a krásy mimoriadne bohaté svojrázne územie s komplexom ihličnatých a listnatých lesov sa nachádza na pôvodne súvislej, eróziou rozbrázdenej plošine.

Národný park charakterizuje unikátna krasová krajina s množstvom planín, kaňonov a roklín, ale taktiež bohatstvom podzemných krasových javov. Doteraz je známych viac ako 600 jaskýň, Dobšinská ľadová jaskyňa je od r. 2004 zapísaná do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva (UNESCO).""

Územie je mimoriadne bohaté i z hľadiska biodiverzity. Známych je takmer 1 000 druhov vyšších rastlín, z toho 117 druhov je zapísaných v národnom Červenom zozname. Kopaneckým lúkam v katastri obce Vernár patrí svetový rekord kde na ploche 0.25 m2 rastie 51 druhov a na ploche 0.5 m2 rastie 63 druhov vyšších rastlín. V Slovenskom raji bolo dosiaľ zistených 2 305 druhov motýľov, 18 druhov netopierov, zo stavovcov sú tu zastúpené všetky naše veľké šelmy – medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid.

Národný park je súčasťou európskej sústavy Natura 2000 ako územie európskeho významu na ochranu vybraných biotopov a druhov chránené vtáčie územie na ochranu vybraných druhov vtákov.

Viac informácií: NP Slovenský raj

Zdroj: Štátna ochrana prírody SRSpráva NP Malá Fatra a Správa NP Slovenský raj

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Prírodné a kultúrne dedičstvo Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni