Národné lesnícke centrum a lesná pedagogika

03.10 2006, Enviroportal

Národné lesnícke centrum a lesná pedagogika

Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen organizuje od októbra 2006 zaujímavé podujatie -testovací kurz lesnej pedagogiky v rámci projektu PAWS (Pedagogické aktivity v lese). Prvý - základný seminár, ktorý je jednou z aktivít projektu, sa začína dnes v chate Kamenár v Kováčovej pri Zvolene.PAWS - Pedagogické aktivity v lese - je projekt plánovaný na obdobie 30 mesiacov od októbra 2004 do marca 2007, financovaný je Európskou úniou a podporovaný programom Leonardo da Vinci zameraným na odborné vzdelávanie a prípravu. Od roku 2004 organizácie z Českej republiky, Slovenska, Rakúska, Fínska, Nemecka a Veľkej Británie participujú na organizovaní seminárov pre lesníkov.

V rámci testovacej fázy projektu PAWS ponúka Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania kurz lesnej pedagogiky. Kurz zabezpečí základné znalosti o pedagogike, psychológii a vyučovacích metódach a zároveň umožní získanie praktických skúseností v práci s rôznymi cieľovými skupinami a vzájomnú výmenu získaných poznatkov. Jeho cieľom je pripraviť účastníkov na pôsobenie v oblasti lesnej pedagogiky, ktorá je súčasťou lesníckej práce s verejnosťou. Komunikácia lesníkov s verejnosťou je v súčasnosti celosvetovým trendom a aj neoddeliteľnou súčasťou lesníckej politiky.

Testovací kurz lesnej pedagogiky pozostáva z troch vzdelávacích seminárov a dvoch období samoštúdia (za podpory lektora) s využitím učebných materiálov - manuálu, učebnice a plánovača vychádzky. Koncept kurzu tvorí základný rámec popisujúci priebeh a manažment kurzu PAWS. Manuál obsahuje štruktúru, ciele, metódy a učebné materiály k trom seminárom. Učebnica je príručkou pre účastníkov kurzu, ktorá poskytuje pedagogické, psychologické a ďalšie dôležité témy pre potreby lesníkov. Plánovač vychádzok je program na CD, ktorý ponúka cvičenia pre obdobie samoštúdia a nástroj na plánovanie vychádzok.

Lesná pedagogika, využíva mnohoročné skúsenosti lesníkov s prácou v lese. Prostredníctvom poznatkov a zručností získaných na kurze lesnej pedagogiky môžu lesníci verejnosti predstaviť možnosť vnímať les všetkými zmyslami a srdcom a poznávať ho hravou formou. Získané znalosti o lese podporujú zodpovedný a pozitívny prístup človeka k lesu. Kurz lesnej pedagogiky prostredníctvom prednášok, tréningov a praktických ukážok v teréne pripraví lesného pedagóga na aktívnu prácu s deťmi, mládežou a širokou verejnosťou.

Cieľom lesnej pedagogiky je zlepšenie vzťahu ľudí k lesu. Pomáha zvyšovať záujem a pozitívny vzťah verejnosti k lesu, objasňuje úlohu lesného hospodára a oboznamuje verejnosť so základnými funkciami lesa. Učí pochopiť trvalo udržateľné využívanie lesa. Testovací kurz prebieha bezplatne, náklady sú hradené z programu Leonardo da Vinci.

Testovací kurz lesnej pedagogiky - termíny:

  • Základný seminár 2. - 5. október 2006
  • Nadstavbový seminár 14. - 16. november 2006
  • Záverečný seminár 12. - 13. december 2006

Organizačný garant a informácie:
NLC - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou

Sokolská 2, 960 52 Zvolen
Tel: 045/5479620, 5333584
Fax: 045/5325226
Ing. Ľudmila Marušáková
E-mail: marusakova@nlcsk.org
Ing. Jana Lehocká
E-mail: jlehocka@nlcsk.org

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky