Najnovšie publikácie Európskej environmentálnej agentúry

04.09 2006, Enviroportal

Najnovšie publikácie Európskej environmentálnej agentúry

Úlohou Európskej environmentálnej agentúry je včas poskytnúť cielené, relevantné a spoľahlivé informácie o životnom prostredí širokej verejnosti a tým, ktorí zodpovedajú za vytváranie a zavádzanie environmentálnej politiky na európskej a na národnej úrovni. Jedným z nástrojov na plnenie tohto poslania sú aj publikácie, vydávané EEA.
Výročná správa 2005

Na základe správy Európa a životné prostredie - stav a výhľad 2005 a svojej vnútornej reorganizácie môže Európska environmentálna agentúra ďalej pokročiť v napĺňaní svojich strategických cieľov do roku 2008. V strede tohto obdobia spoločnej stratégie medzi 2004 - 2008 je dôležité pripomenúť si hlavné strategické ciele, ktoré majú byť dosiahnuté v roku 2008.
10 strategických cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2008:

  • Úplný rozvoj EIONET-u,
  • Rozvoj integrovaného priestorového informačného systému,
  • Zvýšený dôraz na komunikáciu,
  • Pevne stanovená úloha EEA v politike EÚ,
  • Integrácia odvetvových politík,
  • Ekonomická analýza politických intervencií,
  • Hodnotenie zdravia a kvality života,
  • Rozvoj environmentálnych scenárov pre budúcnosť,
  • Hodnotenie vplyvu Európy na globálne životné prostredie,
  • Podpora životného prostredia v trvaloudržateľnom rozvoji.

Táto Výročná správa pre rok 2005 je dôkazom toho, že pomocou práce so svojimi klientmi a pomocou partnerstva EEA neustále postupuje smerom k naplneniu týchto desiatich strategických cieľov.


Energia a životné prostredie v Európskej únii
(EEA správa/č. 8/2006)

Táto správa analyzuje trendy environmentálnych tlakov na produkciu a spotrebu energie. Je to aktualizácia prvej indikátorovej správy EEA o energii a životnom prostredí v EÚ z roku 2002 (EEA, 2002), ktorí skúmala tieto trendy v dovtedajších členských krajinách EÚ v období rokov 1990 až 1999. Odvtedy sa udial pozoruhodný pokrok nielen v globálnej geopolitickej situácii týkajúcej sa energie, ale aj v samotnej EEA - vrátane rozšírenia EÚ na terajších 25 členov.


Koľko bioenergie môže Európa vyprodukovať bez poškodenia životného prostredia?
(EEA správa/č. 7/2006)

Cieľom tejto správy je zhodnotiť, koľko biomasy môže byť technicky k dispozícii pre výrobu energie bez zvyšovania tlakov na životné prostredie. Ako taká vyvíja množstvo environmentálnych kritérií pre výrobu bioenergie, ktorí sú ďalej použité ako predpoklady pre modelovanie primárneho potenciálu. Tieto kritériá boli vyvinuté v európskom meradle. Doplnkové hodnotenia na regionálnej alebo lokálnej úrovni sú navrhované ako pokračovanie tejto práce. Potrebná je aj ďalšia analýza, ktorá by vzala do úvahy vplyvy klimatických zmien na prístupnosť bioenergie, čo presahuje rozsah tejto štúdie.


Meniaca sa tvár pobreží Európy
(EEA správa/č. 6/2006)

Táto správa poskytuje informácie o stave životného prostredia pobrežných oblastí Európy a zároveň poskytuje dôkaz potreby integrovaného dlhodobého prístupu k tejto otázke. Od roku 1995 viedli obavy o stav pobrežia Európy k množstvu iniciatív EÚ, ktoré stavali na koncepcii integrovaného manažmentu pobrežných zón Integrated Coastal Zone Management - ICZM. ICZM sa pokúša vyrovnať potreby rozvoja s ochranou zdrojov, ktoré udržiavajú ekonomiku pobrežia. Rovnako berie do úvahy aj obavy verejnosti zo zhoršovania environmentálneho, socio-ekonomického aj kultúrneho stavu pobrežia Európy.


Zdroj:
SAŽP

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky