MŽP SR podľa aktivistov neprihliada na názory miestnych komunít, rezort to vylučuje

03.03 2015, TASR

Takmer 100 ľudí podalo sťažnosť na nezákonný postup Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pri schvaľovaní vodohospodárskej politiky, ktorá určuje priority pri využívaní vôd až do roku 2027.


Podľa aktivistov zo Združenia Slatinka a Zelenej koalície materiál, ktorý v januári 2015 schválila vláda SR, je príliš formálny a bol prijatý bez znalosti názoru miestnych komunít. Na mieste sú preto obavy, že umožní čerpanie veľkých finančných prostriedkov na vodohospodárske stavby poškodujúce životné prostredie.

Podľa Združenia Slatinka dokument, ktorý schválila vláda, bol vypracovaný v réžii MŽP. V legislatívnom procese sa voči nemu ohradila verejnosť, prostredníctvom hromadnej pripomienky spracovanej Združením Slatinka a Zelenou koalíciou. ,,Jedna z pripomienok poukazovala aj na chýbajúci proces posúdenia vplyvov dokumentu na životné prostredie. Hromadnú pripomienku podporilo viac ako tisíc ľudí, a to napriek tomu, že na pripomienkovanie bolo v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády stanovených len päť dní."

Podľa Martiny Barancovej-Paulíkovej zo Združenia Slatinka tento dokument má tvoriť rámec pre rozhodovanie o stovkách miliónov eur z verejných zdrojov. ,,Sme presvedčení, že samosprávy, vedecká obec aj ostatná zainteresovaná verejnosť mala mať dostatok času nielen na pripomienkovanie, ale aj tvorbu takéhoto závažného materiálu," upozorňuje.

Vláda SR podľa nej materiál schválila napriek vyčítaným nedostatkom i napriek tomu, že v rozpore so zákonom neprebehol proces posudzovania vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie. MŽP navyše postupovalo v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády – svojvoľne skrátilo lehotu na pripomienkovanie z 15 na päť dní a prerokovanie pripomienok neprebehlo v prítomnosti ministra, napriek tomu, že to legislatívne pravidlá vyžadujú.

Proti tomuto postupu sa preto ohradilo takmer 100 ľudí a na adresu ministerstva poslali sťažnosť, v ktorej namietali nezákonný a nesprávny postup ministerstva, ktorým je porušované ich ústavné právo na priaznivé životné prostredie. Sťažnosť bola adresovaná aj na úrad vlády ako ústredný orgán kontroly vybavovania sťažnosti.

Jeden zo sťažovateľov, právnik Imrich Vozár spolupracujúci s organizáciou VIA IURIS, k tomu uviedol: ,,Tým, že vyčítaný postup tej zložky ministerstva, ktorá sa venuje problematike vôd, bude preverovať iná - kontrolná - zložka ministerstva, má ministerstvo samo možnosť napraviť vyčítaný nezákonný postup a odstrániť svoje chyby. Ak však k náprave nedôjde, budeme následne zvažovať ďalšie právne kroky proti postupu ministerstva."

Ako v reakcii na sťažnosť aktivistov TASR napísal hovorca MŽP SR Maroš Stano, ministerstvo dostalo v súvislosti s materiálom Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027 viacero obsahovo totožných sťažností verejnosti a príslušný odbor rezortu riadne preverí ich opodstatnenosť. Rezort však vylučuje, že pri procese posudzovania dokumentov neberie do úvahy pripomienky verejnosti. Nerozumie ani niektorým snahám spochybňovať odbornú prácu rezortu použitím všeobecných námietok a subjektívnych domnienok.

K vecnej podstate a procesu tohto konkrétneho pripomienkového konania sa MŽP už v minulosti opakovane vyjadrilo. Dokument prešiel riadnym pripomienkovým konaním v súlade so Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Žiaden pripomienkujúci subjekt, okrem zástupcov verejnosti, nemal námietky voči dobe stanovenej na pripomienkovanie materiálu. ,,Námietky verejnosti boli všeobecnej povahy, bez konkrétnych návrhov na zlepšenie. V januári 2015 sa navyše uskutočnilo rozporové konanie, na základe ktorého bola dokonca akceptovaná jedna pripomienka verejnosti, ktorú obsahuje aj schválené znenie materiálu vládou SR. Jednu z pripomienok na rokovaní zástupcovia verejnosti stiahli. Z toho jednoznačne vyplýva, že ministerstvo bralo zreteľ aj na pripomienky niektorých predstaviteľov verejnosti," uvádza sa v reakcii MŽP.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Voda