MPRV: Regióny môžu žiadať o peniaze na zlepšenie dodávok vody a jej čistenie

10.07 2017, TASR

Bratislava, 6. júla - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vypísalo novú eurofondovú výzvu, ktorá je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu. Vyčlenených je 55 miliónov eur. Informovala o tom Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV.


,,Náš rezort má vo svojej kompetencii okrem poľnohospodárstva aj rozvoj vidieka a toto poslanie napĺňame aj touto novou výzvou. Naším cieľom je zvýšiť podiel obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou, odvádzaním a čistením odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie," uviedla šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS).

,,Táto výzva je zaradená do programu s názvom Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Má prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí," vysvetlil generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV Marek Mitošinka. Ide o výzvu v rámci prioritnej osi Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Investičnou prioritou je investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky Európskej únie v oblasti životného prostredia.

K dispozícii je 55 miliónov eur pre všetky kraje okrem Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Medzi oprávnené aktivity sú zaradené rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu, rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach, budovanie verejných vodovodov, budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd, rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd, intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov a budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd.

O finančné prostriedky sa môžu uchádzať obce, združenia obcí, vlastníci verejných vodovodov, verejných kanalizácií a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Minimálna ani maximálna výška príspevku nie sú stanovené.

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov na to vyčlenených. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola je 26. septembra 2017 a druhého kola 22. decembra 2017. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Viac informácií: http://iropba.sk/operacny-program/prioritna-os-4/

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie