Preskočit na obsah

Projekt BIOREGIO: Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky

26.05 2021, Enviroportal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj sa v roku 2017 zapojili do významného päťročného  medzinárodného projektu Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály (BIOREGIO). 

Jeho cieľom je posilniť európsku cirkulárnu ekonomiku v oblasti biologických materiálov. Konzorcium projektu BIOREGIO, pozostávajúce z ôsmich partnerov zo šiestich krajín, plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo efektívneho hospodárstva a posilňovať regionálnu bioekonomiku. V rámci projektu si budú partneri vymieňať  poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce.

Aké prínosy k biohospodárstvu možno vidieť v projekte? Kolektívne poznatky partnerov zvýšia mieru recyklácie biologických materiálov, akými sú  napr. odpady z potravín (bioodpad), komunálne a priemyselné kaly a poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu byť spracovávané s využitím podobných technológií. Tieto najlepšie dostupné technológie a modely zahŕňajú napríklad biorafinérie, výrobu bioplynu a relevantné modely spolupráce, napr. ekosystémy, siete a administratívnu spoluprácu smerujúcu k uzatvoreniu kolobehu biologických tokov.

Výsledkom projektu bude lepšia pripravenosť partnerských regiónov na rozvoj príslušných regionálnych politík na podporu cyklickej ekonomiky so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov. Okrem toho výsledky projektu prispejú k nevyhnutnému prechodu k rozsiahlejšiemu a udržateľnému využívaniu biologických zdrojov v celej EÚ.

Medzinárodné stretnutie

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre zorganizovala pod vedením prof. E. Marišovej v máji medzinárodné stretnutie BIOREGIO High-level dissemination event in Slovakia, ktoré bolo Európskou komisiou zaradené do série podujatí organizovaných v rámci Zeleného týždňa EÚ 2021. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 60 zástupcov rôznych univerzít, asociácií, obcí, podnikov z praxe zo Slovenska a z jedenástich európskych krajín. 

Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia EÚ, Slovenska a partneri projektu, rozprávalo sa na ňom o súčasnom stave a vízii obehového biohospodárstva v EÚ a predstavili sa možnosti financovania projektov v nasledujúcom programovom období. Slovenskí zástupcovia sa zamerali na povinnosti obcí pri nakladaní s kuchynským odpadom a možnosti realizácie projektov zameraných na obehové biohospodárstvo v menej rozvinutých regiónoch Slovenska.

SPU v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj implementovali projekt do Programu hospodárskeho rastu a sociálneho rastu a Integrovanej územnej stratégie. Za prispenia zainteresovaných strán Národná recyklačná agentúra Slovensko, mesto Nitra, Eurodružstvo Bratislava a Ponitrianske Sporiteľné Družstvo vytvorili pre uplatnenie obehového hospodárstva v regionálnej samospráve projekt Regionálnych centier obehového hospodárstva (RCOH).

Obsahová stránka projektu BIOREGIO v oblasti recyklácie biologických materiálov, akými sú napr. odpady z potravín (bioodpad), komunálne a priemyselné kaly a poľnohospodárske zvyšky, sa stala základom pilotného projektu RCOH Ponitrianske Sporiteľné Družstvo v Území mestského rozvoja a Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra. Motto pilotného projektu je Z pôdy do pôdy.

Projekt so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov preniesla Národná recyklačná agentúra Slovensko do makroregiónu Podunajskej oblasti. Oblasť, na ktorú sa vzťahuje stratégia EÚ pre Podunajskú oblasť – EUSDR, sa rozprestiera od Čierneho lesa (Nemecko) až po Čierne more (Rumunsko – Ukrajina – Moldavsko) a žije v nej 115 miliónov obyvateľov. V rámci projektu Interreg DanuP-2-Gas: Inovatívny model riadenia energetickej bezpečnosti v dunajskom regióne kombináciou bioenergetiky s prebytkami obnoviteľnej energie prispieva SPU v Nitre k podpore obehového hospodárstva v makroregióne Podunajskej oblasti a Nitriansky samosprávny kraj jeho implementáciou pre príklady dobrej praxe v EUSDR. (Viac informácií: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas)

Všetky prezentácie sú prístupné pre verejnosť a sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke projektu BIOREGIO.

Projekt sa realizuje v rámci programu Interreg Europe, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Koordinátorom projektu je Lahti University of Applied Sciences (Fínsko).

 

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Udržateľná spotreba a výroba