Preskočit na obsah

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti zostáva aj dva roky od prijatia hlavným motorom zelenej a digitálnej transformácie EÚ

23.02 2023, Enviroportal

Európska komisia dnes prijala oznámenie pri príležitosti druhého výročia vytvorenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – kľúčového nástroja v centre Plánu obnovy pre Európu (NextGenerationEU) s rozpočtom 800 miliárd EUR.

V oznámení sa hodnotia konkrétne výsledky, ktoré sa doposiaľ podarilo dosiahnuť vďaka bezprecedentnému dvojitému tlaku mechanizmu na zelené a digitálne reformy a investície v členských štátoch. Uvádzajú sa aj budúce kroky, ako ďalej úspešne realizovať národné plány obnovy a odolnosti. V prílohách k oznámeniu sú vysvetlené určité technické aspekty, ako Komisia posudzuje pokrok členských štátov.""

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Z nášho plánu obnovy NextGenerationEU sa stalo niečo viac než nevyhnutná reakcia na pandémiu COVID-19. Dva roky po vytvorení fondu sme vyplatili už viac ako 140 miliárd eur a prekročili počiatočné investičné ciele v oblasti zelenej a digitálnej transformácie. Dnes, keď čelíme brutálnej invázii Ruska na Ukrajinu a globálnej energetickej kríze, sa tieto prostriedky stali kľúčovým prvkom Priemyselného plánu Zelenej dohody. Podporia členské štáty na ceste k nulovej bilancii emisií vďaka dodatočnému finančnému posilneniu na plán REPowerEU. Nástroj obnovy sa osvedčil ako vhodný nástroj na riešenie mnohorakých výziev, ktorým Únia čelí. Transformačné reformy vykonávané prostredníctvom národných plánov obnovy členských štátov sú kľúčom k modernizácii a posilneniu Európskej únie. Treba ich naďalej promptne realizovať.“

Podpora obnovy po pandémii spolu s riešením nových výziev

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti prináša už od svojho vzniku pred dvoma rokmi transformačný vplyv na hospodárstva členských štátov. Je napríklad hybnou silou reforiem občianskeho a trestného súdnictva v Taliansku, reforiem trhu práce v Španielsku, je za zlepšením cenovo dostupného bývania v Lotyšsku, podporou investícií do obnoviteľných zdrojov energie na mori v Grécku i digitalizáciou škôl a podnikov v Portugalsku.

Tieto zmeny umožňuje jedinečná koncepcia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá je kombináciou národných plánov reforiem a investícií so spoločnými prioritami a financovaním. Pri pohľade na plány obnovy a odolnosti jednotlivých členských štátov vidíme, že približne 203 miliárd eur z celkových pridelených prostriedkov pomáha opatreniam zameraným na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %. Približne 131 miliárd eur prispieva k opatreniam na digitálnu transformáciu európskych hospodárstiev a spoločností. Na sociálne výdavky a politiky pre ďalšiu generáciu bolo vyčlenených približne 138 miliárd eur.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je navrhnutý tak, aby spustil pozitívnu špirálu zmien. Reformy predložené členskými štátmi tak vytvárajú základ pre následné investície stanovené v plánoch obnovy a odolnosti, ako aj pre investície financované z iných fondov EÚ, z vnútroštátnych prostriedkov a – čo je rozhodujúce – súkromným sektorom. Komisia odhaduje, že v strednodobom horizonte by investície financované z nástroja obnovy mohli zvýšiť HDP EÚ približne o 1,5 % v roku 2024 a ďalej stimulovať tvorbu pracovných miest.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti bol zriadený v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19 s cieľom podporiť hospodársku a sociálnu obnovu členských štátov. Išlo o nevyhnutnú reakciu na hospodársky pokles spôsobený pandémiou. Prináša reformy a investície, urýchľuje zelenú a digitálnu transformáciu a zvyšuje celkovú odolnosť Únie. Vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa teraz uskutočňuje vo veľmi odlišnom kontexte poznačenom útočnou vojnou Ruska voči Ukrajine, vysokou infláciou a energetickou krízou.

V tejto neustále sa meniacej situácii sa Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti osvedčil ako veľmi pružný nástroj schopný riešiť viaceré novovznikajúce výzvy. Stále preto zostáva centrom nášho úsilia o riešenie priorít spojených s energetickou bezpečnosťou EÚ, konkurencieschopnosťou priemyslu a prechodom priemyslu na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií.

Urýchlenie vykonávania s cieľom splniť priority EÚ

Komisia doteraz vyplatila v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti viac ako 144 miliárd eur vrátane grantov (96 miliárd eur) aj úverov (48 miliárd eur). S prechodom do druhej polovice trvania mechanizmu sa očakáva vyplatenie mnohých ďalších prostriedkov. Členské štáty by mali v maximálnej miere využiť príležitosti, ktoré ponúka Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, a dosahovať výsledky v súlade s harmonogramom, ku ktorému sa zaviazali vo svojich plánoch.

Očakáva sa, že na jar 2023 členské štáty doplnia svoje plány obnovy a odolnosti o kapitolu REPowerEU, ktorá prinesie spoločnú reakciu na globálnu energetickú krízu. Nové alebo rozšírené reformy a investície zahrnuté do tejto kapitoly, ktoré sa budú financovať z posilnenej finančnej kapacity mechanizmu až do výšky 270 miliárd eur, umožnia členským štátom rýchlo ukončiť závislosť EÚ od ruských fosílnych palív a urýchliť prechod na čistú energiu.

Reformy a investície vychádzajúce z plánu REPowerEU – ktoré by členské štáty mali predložiť čo najskôr – takisto prinesú synergie predpokladané v Priemyselnom pláne EÚ pre Zelenú dohodu. Budú sa v nich financovať opatrenia na podporu ekologizácie priemyslu, podporu priemyselných projektov EÚ s nulovou bilanciou emisií, stimuly na prelomové technológie z výskumu a inovácií s nulovými emisiami a pomoc priemyselným odvetviam, ktoré čelia vysokým cenám energií, a to aj prostredníctvom daňových úľav.

Zvýšenie transparentnosti a zapojenia zainteresovaných strán pre lepšiu efektívnosť a predvídateľnosť

Zrýchlené vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a efektívne plnenie jeho cieľov idú ruka v ruke s vysokou úrovňou transparentnosti fungovania mechanizmu. Komisia sa vždy usiluje o maximálnu transparentnosť a na tento účel vypracovala hodnotiacu tabuľku obnovy a odolnosti, ktorá v reálnom čase poskytuje informácie o úhradách a pokroku v členských štátoch.

Nariadením o pláne REPowerEU sa transparentnosť zvyšuje ešte viac a od členských štátov sa vyžaduje, aby zverejňovali informácie o 100 najväčších konečných prijímateľoch z každého národného plánu. Posilňuje sa aj úloha zainteresovaných strán s dôrazom na miestne a regionálne orgány a sociálnych partnerov, a to najmä vo fáze prípravy kapitoly REPowerEU.

V dnešnom oznámení sú predstavené aj dva vykonávacie nástroje na zvýšenie predvídateľnosti a transparentnosti Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V prílohách k tomuto oznámeniu sa Komisia podelila o to, ako posudzuje uspokojivé plnenie míľnikov a cieľov pri spracúvaní žiadostí o platbu. Uverejňuje aj metodiku určenia sumy, ktorá sa má pozastaviť, ak členský štát len čiastočne splnil míľniky a ciele súvisiace so žiadosťou o platbu. Tieto nástroje dopĺňajú usmernenie Komisie k prepracovaniu plánov v kontexte plánu REPowerEU, ktoré bolo prijaté 1. februára.

Ďalšie kroky

Budúcoročné hodnotenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v polovici trvania poskytne ďalšiu príležitosť na zhodnotenie a posúdenie dosiahnutého pokroku a skúseností získaných pri vykonávaní mechanizmu.

Viac informácií: Nástroj obnovy: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti zostáva aj dva roky od prijatia hlavným motorom zelenej a digitálnej transformácie EÚ

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP