Lesnícke dni 2020 ... Príliš vzácne, aby sme ich stratili

11.09 2020, Enviroportal

Zvolen, 11. september 2020 – Lesnícke dni sa tradične spájajú s aprílom – mesiacom lesov. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu prebieha 14. ročník tohto celoslovenského podujatia práve v tomto jesennom období. Lesnícke dni 2020 boli 4. septembra slávnostne otvorené vernisážou výstavy „Lesy a biodiverzita“ v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Podujatie, ktoré približuje prácu lesníkov a oslavuje les, sa tento rok prenieslo zo zvolenského námestia do priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, kde formou výstavy predstavuje les ako rozmanitý ekosystém a poukazuje na aktuálne otázky lesníctva. Téma výstavy „Lesy a biodiverzita“ nebola vybratá náhodne. Je pokračovaním idey, ktorá bola nosnou počas Medzinárodného dňa lesov 21. marca 2020 a približuje práve lesy a biodiverzitu s podtitulom „Príliš vzácne, aby sme ich stratili...“.

Výstava, určená pre širokú verejnosť, poukazuje na význam a dôležitosť biodiverzity – rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov pre spoločnosť, približuje prácu lesníkov, ktorí sa snažia o prírode blízke hospodárenie v lesoch a aj tým podporujú zachovanie biodiverzity. Výstava mapuje vybrané tematické okruhy ako sú lesný ekosystém, biodiverzita, ekosystémové služby, zmena klímy, či prírode blízke hospodárenie v lesoch, ktorého priekopníkom bol aj Ladislav Alcnauer. Tieto témy sú spracované nielen prostredníctvom odborného slova, fotografického a prírodného materiálu, ale aj s využitím interaktívnych objektov, ktoré umožňujú návštevníkom výstavy lepšie vnímať a pochopiť prezentovanú problematiku.
Hodnotu expozície znásobuje i významný exponát Lesníckeho a drevárskeho múzea – originál lesného poriadku Porádek Hor, aneb Lesuw zachowání z roku 1770, vydaného za panovania Márie Terézie.

Výstava je obohatená o sprievodný vzdelávací program lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy. Pre školské kolektívy je pripravený odborný výklad a interaktívne objekty výstavy, ktoré sú doplnené pracovnými listami lesnej pedagogiky.
Výstava „Lesy a biodiverzita“, pripravená Národným lesníckym centrom, štátnym podnikom Lesy SR a ďalšími partnermi, je v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene sprístupnená verejnosti od 5. septembra do 18. októbra 2020.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Les Podujatie