Kúrenie v domácnostiach trochu inak

05.02 2018,

Napriek znižovaniu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia v dlhodobom časovom horizonte, a skutočnosti, že sa  situácia v kvalite ovzdušia na Slovensku  zlepšuje, stále sa vyskytujú oblasti, kde sa nedosahuje prípustná úroveň znečistenia ovzdušia.

Zdravotníci bijú na poplach, že dochádza k zvyšovaniu úmrtnosti obyvateľstva v dôsledku kardiovaskulárnych a respiračných ochorení, k čomu významnou mierou  prispieva aj znečistené ovzdušie. Dlhodobo sú zaznamenávané na mnohých monitorovacích staniciach prekročenia limitných hodnôt pre prachové častice o priemere  10 µm (PM10) a menej. Rozhodujúci podiel na tomto nepriaznivom stave má vykurovanie v domácnostiach tuhými palivami. Domácnosti emitujú do ovzdušia až 80 %  z celkových emisií PM10 na Slovensku.

Veľkú úlohu pri zlepšovaní tohto stavu zohráva informovanosť obyvateľstva. Pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bola vytvorená Slovenskou agentúrou životného prostredia web stránka o vykurovaní v domácnostiach tuhými palivami. Web stránka podáva užitočné informácie verejnosti, ktoré môžu ovplyvniť zníženie emisií zo spaľovania tuhých palív a prispieť tak k čistejšiemu ovzdušiu.
Viac:http://vykurovanie.enviroportal.sk

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Informačné zdroje Ovzdušie Zdravie a ŽP