Krupinská Krupinica sa už nerozvodní

15.06 2006, Enviroportal

Krupinská Krupinica sa už nerozvodní

Povodňová situácia v roku 1999 na toku Krupinica v meste Krupina s jej následnými miliónovými materiálnymi škodami i tragickou smrteľnou udalosťou opätovne pripomenula nevyhnutnosť riešenia nevyhovujúcej situácie komplexnej protipovodňovej ochrany mesta. Keďže sa podobná potenciálna hrozba v posledných rokoch objavuje temer každoročne, bol Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. vypracovaný projekt stavby Krupina - úprava potoka Krupinica.

Na základe tohto projektu Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., predložil Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Základná infraštruktúra, priority 2 Environmentálna infraštruktúra, opatrenia 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd, aktivity Opatrenia na ochranu proti povodniam.
Rozhodnutím
Ministerstva životného prostredia SR z októbra 2005 bola žiadosť schválená vo výške skoro 21 miliónov korún, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.

Tok Krupinica patrí medzi vodohospodársky významné toky. Pramení v Slovenskom Rudohorí a preteká Javornianskou hornatinou, celkami Pliešovská kotlina a Krupinská planina. Celková dĺžka toku je 68,6 km s plochou povodia 564,4 km2. Pre údolie Krupinice najmä v hornom a strednom úseku je charakteristický kaňonovitý ráz údolia, ostro zarezaný do skalného podložia. Režim odtoku je dažďovo-snehový, s najväčšou vodnatosťou vo februári až v apríli. Ročný úhrn zrážok predstavuje 733 mm. Maximálne prietoky sa vyskytujú v marci a najmenšie v septembri s výrazným zvýšením vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy. K častým zvýšeným prietokom dochádza aj pri zvýšenej búrkovej činnosti v letných mesiacoch.

Projekt stavby Krupina - úprava potoka Krupinica uvažuje so šírkou dna prietočného profilu 12 m.
Dno je navrhnuté bez opevnenia, keďže dno vykazuje dostatočnú stabilitu. V päte svahu je navrhnutá monolitická pätka z prostého vodostavebného betónu. Opevnenie brehu v sklone 1:1 na kolmú výšku 1,415 je navrhnuté z prefabrikátov.
Súčasťou navrhovanej stavby sú aj drevené prahy, vjazd do koryta toku, úprava výpustných častí kanalizácií a vegetačné úpravy pri koryte - výsadba 80 ks kríkov a 120 ks stromov.
Navrhovaná úprava toku zapadá do celkového systému protipovodňovej ochrany mesta, ktorá by mala ochrániť Krupinu pred tzv. storočnou vodou.
Toľko strohé fakty z projektu, ktorého realizácia má byť zavŕšená už koncom tohto leta. Skrotená Krupinica by už mala prinášať len radosť a úžitok.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky