Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o právnom predpise o obnove prírody

15.11 2023, Enviroportal

Komisia víta predbežnú dohodu, ktorú práve dosiahli Európsky parlament a Rada o právnom predpise o obnove prírody. Po prijatí a uplatňovaní v členských štátoch EÚ bude tento právny predpis kľúčovým príspevkom k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 a k zvýšeniu pripravenosti a odolnosti Európy voči účinkom zmeny klímy.

Právnym predpisom by sa mal začať proces nepretržitého a trvalého oživenia prírody na pevnine a na mori EÚ. Ako celkový cieľ, ktorý sa má dosiahnuť na úrovni EÚ, členské štáty zavedú do roku 2030 opatrenia na obnovu aspoň v 20 % pevninských oblastí EÚ a 20 % jej morí. Do roku 2050 by sa takéto opatrenia mali zaviesť pre všetky ekosystémy, ktoré potrebujú reštaurovanie.   ""

Právny predpis pomôže EÚ a jej členským štátom splniť cieľ obnovy, ku ktorému sa zaviazali v rámci globálneho rámca pre biodiverzituv Kchunmingu a Montreale na 15. konferencii zmluvných strán v decembri 2022. 

Vnútroštátne opatrenia na zabezpečenie toho, aby ekosystémy boli zdravé a produktívne

Na rôzne ekosystémy sa budú vzťahovať rôzne ciele obnovy a členské štáty rozhodnú o konkrétnych opatreniach, ktoré sa budú uplatňovať na ich územiach. Na tento účel vypracujú národné plány obnovy prírody s potrebami obnovy a opatreniami prispôsobenými miestnemu kontextu a harmonogramom ich vykonávania. Vypracujú tieto plány so zapojením miestnych komunít a občianskej spoločnosti.

Plány by sa mali usilovať o synergie so zmierňovaním zmeny klímy, adaptáciou na zmenu klímy a predchádzaním katastrofám, ako aj s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom

Konkrétne ciele pre rôzne ekosystémy sa budú týkať napríklad zlepšenia stavu kľúčových suchozemských a morských biotopov EÚ, mestských ekosystémov, riek a záplavových oblastí alebo zlepšenia rozmanitosti opeľovačov.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada budú teraz musieť formálne prijať nové nariadenie. Keď sa tak stane, nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty potom budú musieť Komisii predložiť svoj prvý plán obnovy prírody do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti. 

Súvislosti

Hospodárske náklady na degradáciu prírody sú veľmi vysoké, zatiaľ čo každé euro vynaložené na obnovu môže priniesť návratnosť investícií vo výške viac ako 8 EUR v závislosti od ekosystému. Len zdravé a produktívne ekosystémy môžu poskytovať mnohé služby, od ktorých sme všetci závislí, vrátane odolnosti voči prírodným katastrofám, ako sú suchá a záplavy, ako aj dlhodobej potravinovej bezpečnosti. 

Napriek úsiliu EÚ a medzinárodného úsilia pokračuje strata biodiverzity a degradácia ekosystémov alarmujúcim tempom, čo poškodzuje ľudí, hospodárstvo, prírodu a klímu. V súčasnosti jever 80 % posúdení stavu ochrany európskych typov biotopov v zlom alebo zlom stave, pričom mnohé z nich sa zhoršujú. Minulé úsilie o ochranu a zachovanie prírody nedokázalo tento znepokojujúci trend zvrátiť. Z výskumu, ako je správa Európskej environmentálnej agentúry o stave prírody v EÚ za rok 2018 alebo práca Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), vyplýva, že európske ekosystémy sú pod rastúcim tlakom, najmä v dôsledku využívania pôdy a využívania koangov a trpia zmenou klímy a inými hrozbami, ako je znečistenie živinami v dôsledku nadmerného využívania hnojív a chemických vstupov.

Komisia prijala návrh právneho predpisu o obnove prírody 22. júna 2022. Tento právny predpis je kľúčovým prvkom Európskej zelenej dohody a stratégieEÚ voblasti biodiverzity a vychádza z existujúcich právnych predpisov.

Pre viac informácií

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Ochrana prírody