Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Komisia financuje 171 nových projektov programu LIFE v oblasti životného prostredia a klímy v celej Európe sumou viac ako 396 miliónov EUR

15.11 2023, Enviroportal

Európska komisia schválila 171 nových projektov v celej Európe v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy v hodnote viac ako 396 miliónov EUR. Vďaka požiadavkám na spolufinancovanie programu sa zmobilizujú celkové investície vo výške viac ako 722 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 28,5 % v porovnaní s minulým rokom.

Projekty takmer zo všetkých krajín EÚ budú profitovať z podpory EÚ v rámci týchto podprogramov: Kolegovia ukazujú na kus papiera.

  • prírody a biodiverzity;
  • obehové hospodárstvo a kvalita života zmierňovanie klimatických zmien a prispôsobovanie sa zmene klímy;
  • a prechod na čistú energiu.

Projekty LIFE prispievajú k dosiahnutiu širokej škály cieľov Európskej zelenej dohody v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia vrátane cieľa EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou. Podporujú biodiverzitu a obnovu prírody, zlepšujú kvalitu života Európanov znižovaním znečisťujúcich látok a emisií skleníkových plynov, zvyšujú obehovosť v hospodárstve a odolnosť voči zmene klímy a urýchľujú prechod na čistú energiu v celej Európe. 

Príklady projektov, ktorým boli udelené granty

Jeden z najväčších projektov v oblasti prírody a biodiverzity sa týka 13 členských štátov EÚ a iných európskych krajín, ktoré sa zaoberajú vedľajšími úlovkami rýb v severnom Atlantiku, Baltskom mori a Stredozemnom mori. Cieľom projektu pod vedením Holandska je minimalizovať a podľa možnosti odstrániť vedľajšie úlovky v dotknutých regiónoch v súlade so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Na podporu intenzívnejšieho obehového hospodárstva a kvality života sa jedným projektom v Bulharsku podporí udržateľná spotreba, prevencia a triedený zber odpadu, do ktorého sa zapoja miestne orgány, podniky a občania. Cieľom projektu je ukázať, ako možno tradičné skládkovanie bulharských skládok nahradiť novými systémami zberu a recyklácie odpadu „zaplať tak, ako vyhodíš“.

Francúzsky projekt, ktorý podporuje zmiernenie zmeny klímy, sa zameriava na preukázanie technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti inovatívneho a nákladovo efektívneho fotovoltického systému pred jeho uvedením na trh. Technológia pozostáva z dvojfaciálnych solárnych panelov, ktoré sú zavesené nad nevyužitými miestami, ako sú kanály, nádrže a nádrže. Táto technológia pomôže vytvoriť viac energie z obnoviteľných zdrojov, znížiť emisie skleníkových plynov a obmedziť hospodársku súťaž o využívanie pôdy.

Nový viacnárodný projekt podporí aj prechod na čistú energiu v hodnotovom reťazci HORECA (hotel, reštaurácie, stravovacie služby) v siedmich krajinách EÚ. Cieľom projektu je vyškoliť viac ako 500 pracovníkov a zapojiť približne 10000 zainteresovaných strán do odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb s cieľom ušetriť ekvivalentnú energiu 390 miliónov svetelných zdrojov ročne.

V skratke: nové projekty v rámci financovania EÚ vo výške 396 miliónov EUR

Príroda a biodiverzita

29 projektov v oblasti prírody a biodiverzity s celkovým rozpočtom takmer 211 miliónov EUR (z ktorých EÚ prispeje približne 140 miliónmi EUR) obnoví sladkovodné, morské a pobrežné ekosystémy a biotopy; zlepšiť stav ochrany vtákov, hmyzu, plazov, obojživelníkov a cicavcov; zlepšiť správu vecí verejných, a podporovať vykonávanie a dodržiavanie príslušných právnych predpisov EÚ, ako sú smernica o vtákoch a smernica o biotopoch a stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Rovnako tak prispejú k vykonávaniu globálnej dohody o biodiverzite z Kunmingu/Montrealu zo strany EÚ.

Obehové hospodárstvo a kvalita života

Projekty LIFE zmobilizujú viac ako 298 miliónov EUR, z ktorých EÚ poskytne viac ako 94 miliónov EUR na podporu obehového hospodárstva a zlepšenie kvality života

Celkovo 36 projektov sa zameria na využívanie vody, elektrický odpad, chemické látky, znečistenie ovzdušia a hluk s cieľom pomôcť zlepšiť kvalitu života občanov EÚ a rozvíjať technológie na podporu akčného plánu pre obehové hospodárstvo

Okrem toho sa 5 projektmi zlepší správa a informovanosť v oblasti životného prostredia tým, že sa spotrebiteľom umožní žiť životy bez toxických látok a prijímať udržateľné rozhodnutia týkajúce sa potravín, ako aj podporou obcí pri prijímaní najlepších postupov v oblasti nakladania s odpadom a pri vykonávaní Dohody o zelených mestách. EÚ prispeje sumou približne 6 miliónov EUR na celkový rozpočet projektu vo výške takmer 10 miliónov EUR. 

Zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu

Celkovo 34 projektov v hodnote približne 110 miliónov EUR (v rámci ktorých EÚ poskytne približne 65 miliónov EUR) prispeje k zmierneniu zmeny klímy, adaptácii na zmenu klímy a k riadeniu a informáciám v súvislosti s vplyvmi zmeny klímy. Posilnia vykonávanie európskeho právneho predpisu v oblasti klímy a stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy tým, že uľahčia prechod na klimaticky neutrálne, udržateľné a odolné európske hospodárstvo.

Tieto projekty sa okrem iného zameriavajú na znižovanie emisií skleníkových plynov; odstraňovanie uhlíka v poľnohospodárskej a lesnej pôde; udržateľné potravinové systémy; energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšenia energetickej efektívnosti; alternatívy fluórovaných skleníkových plynov šetrné ku klíme; adaptácia na zmenu klímy v mestských a vidieckych oblastiach, ako aj väčšia pripravenosť na extrémne poveternostné javy, ako sú vlny horúčav a záplavy. 

Prechod na čistú energiu

67 projektov s celkovým rozpočtom viac ako 102 miliónov EUR (z ktorých EÚ poskytuje približne 97 miliónov EUR) zlepší trhové a regulačné podmienky v EÚ pre prechod na čistú energiu, a to najmä podporou a zavádzaním riešení v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v malom rozsahu. 

Tieto projekty podporujú vykonávanie politík v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov stanovených v pláne REPowerEU a balíku Fit for 55, ako aj zastrešujúcich cieľov energetickej únie. 

Súvislosti

Počas 31 rokov svojej existencie sa z programu LIFE spolufinancovalo viac ako 6000 projektov v oblasti životného prostredia a klímy v celej EÚ a pridružených krajinách. 171 projektov, ktoré boli dnes oznámené, bolo vybraných z viac ako 751 žiadostí predložených v rámci výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE 2022, ktorá bola uverejnená v máji 2022.

Európska komisia zvýšila financovanie programu LIFE o takmer 60 % na obdobie 2021 – 2027, čím dosiahla 5,43 miliardy EUR. Granty financované v rámci programu LIFE riadi Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Viac informácií

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie v SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP