Preskočit na obsah

Kľúčové údaje o ŽP na Slovensku

17.02 2021, Enviroportal

Informačná brožúra Životné prostredie v Slovenskej republike v roku 2019 – Kľúčové údaje a informácie obsahuje informácie o životnom prostredí v prehľadnej forme a je doplnkovým materiálom k Správe o stave životného prostredia v Slovenskej republike v roku 2019.

Obsah brožúry je štruktúrovaný podľa kapitol vládou schváleného dokumentu Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej obálka brožúry životné prostredie v SR v roku 2019politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) a prezentuje informácie prostredníctvom infografiky so zameraním na tri hlavné témy:

 1. Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov (Dostatok čistej vody pre všetkých, Účinná ochrana prírody a krajiny, Udržateľné hospodárenie s pôdou, Plnenie funkcií lesov a Racionálne využívanie horninového prostredia)
 2. Zmena klímy a ochrana ovzdušia (Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov, Ochrana pred následkami povodní, Riešenie sucha a nedostatku vody a Čisté ovzdušie)
 3. Zelené hospodárstvo (Smerom k obehovému hospodárstvu, Ekonomická a zároveň ekologická energia, Ekonomické nástroje pre lepšie životné prostredie)


Prostredníctvom rýchlej a prehľadnej prezentácie údajov sa napríklad dozviete, že v roku 2019:

 • bolo chránených 823 druhov rastlín a 816 druhov živočíchov vyskytujúcich sa v SR,
 • výmera poľnohospodárskej pôdy bola 2 376 712 ha, čo predstavuje  48,5 % z celkovej výmery SR,
 • bolo potvrdených 310 environmentálnych záťaží, z toho 152 s vysokou prioritou riešenia,
 • emisie skleníkových plynov poklesli od roku 1990 o 41 %,
 • najvýraznejší dopad sucha na podzemnú vodu sa prejavil v povodí Váhu a tokov východného Slovenska,
 • na Slovensku sa vyprodukovalo 2 369 725 ton komunálneho odpadu,
 • podiel energie z obnoviteľných zdrojov bol na úrovni 12,5 %. 
   

Brožúru vydala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR.

Viac informácií: https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/11101

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Emisie Environmentálne záťaže Informačné zdroje Odpady Ochrana prírody Ovzdušie Pôda Priemysel Voda