Kedy odpad už nie je odpadom?

07.04 2011, Euractiv.sk

Kedy odpad už nie je odpadom?

V snahe povzbudiť trhy s recykláciou v EÚ prijali ministri kritéria kvality pre železný, oceľový a hliníkový šrot. Onedlho možno očakávať podobný krok aj pre ďalšie materiály, ako je meď, papier, sklo či kompost.

Odpad, ktorý produkuje európsky priemysel či spotrebitelia, sa namiesto skládkovania čoraz viac opätovne spracúva do podoby druhotných surovín a nových výrobkov. V minulosti však neexistovali jasné kritériá, na základe ktorých by sa určilo, kedy materiál získaný z odpadu prestáva byť odpadom a môže sa s ním nakladať ako s inými výrobkami alebo surovinami.

Minulý týždeň prijali ministri členských krajín prvé nariadenie o kritériách pre železný, oceľový a hliníkový šrot, podľa ktorých už nie je odpadom, ale hodnotným materiálom pre ďalšie spracovanie. Určujú sa tak podmienky pre daný šrot, predtým ako sa s nám môže voľne obchodovať na vnútornom trhu a používať ako priemyselná surovina.

Šrot, ktorý je dostatočne čistý a bezpečný už nemusí byť klasifikovaný ako odpad za predpokladu, že výrobcovia uplatnia systém riadenia kvality a preukážu súlad s kritériami prostredníctvom vyhlásenia o zhode v prípade každej zásielky.

Akékoľvek spracovanie (napr. rezanie, šrotovanie, čistenie a odstraňovanie nečistôt) potrebné na prípravu šrotu na konečné použitie v oceliarňach, hlinikárňach alebo zlievárňach sa musí uskutočniť pred tým, ako možno šrot vyňať z kategórie odpadu. Napríklad staré automobily sa musia rozmontovať, tekuté náplne a nebezpečné látky odstrániť a železná časť automobilu spracovať tak, aby sa získal čistý šrot, ktorý spĺňa kritériá o tom, kedy už nejde o odpad.

Nedostatok jasných a harmonizovaných kritérií mal dosiaľ za následok to, že niektoré členské štáty disponovali odlišnými a často vzájomne nekompatibilnými rámcami regulácie v oblasti druhotne získaných materiálov. Ministri veria v lepšiu právnu istotu, rovnaké podmienky pre recyklačný priemysel a odstránenie časti administratívnych prekážok.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik Komisár pre vedu a výskum (2004 - 2009) uviedol: "S odpadom musíme začať zaobchádzať ako s hodnotným zdrojom." Prijatie kritérií považuje za "ďalší dôležitý krok smerom k tomu, aby Európa dosiahla svoj cieľ stať sa spoločnosťou, ktorá efektívne využíva svoje zdroje a recykluje."

Nariadenie, ktoré Komisia navrhla v októbri minulého roku, nadobúda účinnosť 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku a po prechodnom období 6 mesiacov bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Komisia už pripravuje kritériá aj pre ostatné druhy materiálov, ktoré sú pre európske trhy s recykláciou dôležité, ako je meď, papier sklo a kompost.

Zdroj:www.euractiv.sk

Copyright © Euractiv.sk 2020

Súvisiace články

Značky