Katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny

23.11 2018,

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale naopak minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Adaptačné opatrenia na zmenu klímy predstavujú súbor možností prírodných a sociálno-ekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám klímy, s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky, prípadne využívať pozitívne účinky zmeny klímy.


Príklady realizácie adaptačných opatrení, ktorých cieľom je podporovať a zabezpečovať vlastnosti krajiny, ktoré už od lokálnej úrovne zlepšujú mikroklimatické pomery, hydroklimatické pomery a prispievajú k zlepšeniu širších geoklimatických podmienok (zvýšenie retenčnej schopnosti krajiny, optimálny spôsob využívania krajiny, či jej ekostabilizácia), sú uvedené v Katalógu vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny pre samosprávy, ktorý vydala Slovenská agentúra životného prostredia.

Cieľom adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny uvedených v katalógu je:

 •   zabezpečiť ochranu a stabilizáciu tých častí krajiny, ktoré majú klimaticko-stabilizačný účinok;
 •   zvýšiť podiel prvkov zelenej infraštruktúry;
 •   podporiť spomaľovanie odtoku vody z povodia;
 •   zlepšiť distribúciu vody a vlhkostný režim krajiny a prispieť ku priaznivým zmenám klimatických procesov;
 •   zvýšiť bilančné podiely vody v krajine s podporou prvkov prirodzenej akumulácie vody.

Z opatrení realizovateľných mimo zastavaného územia môžeme spomenúť:

 •   výsadbu nelesnej drevinovej vegetácie;
 •   odvodnenie lesnej a poľnej cesty;
 •   využívanie zatrávnených vsakovacích pásov, infiltračných priekop, prielohov;
 •   ochranné zatrávňovanie svahov;
 •   budovanie terás, terasovanie;
 •   revitalizáciu mokradí a rašelinísk.

Z opatrení realizovateľných na vodnom toku môžeme spomenúť:

 •   budovanie pozdĺžnych vegetačných,  nevegetačných a kombinovaných opevnení prietokového profilu;
 •   úpravu smerových pomerov a prítokov;
 •   budovanie priečnych objektov na vodnom toku
 •   výsadba a udržiavanie sprievodnej vegetácie vodných tokov.

Z opatrení realizovateľných v zastavanom území môžeme spomenúť:

 •   budovanie dažďových záhrad;
 •   budovanie vegetačných striech;
 •   budovanie vertikálnych záhrad, zelených stien;
 •   využívanie zatrávňovacej dlažby;
 •   vysádzanie a udržiavanie sídelnej zelene.

Vyššie uvedené adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pre samosprávy sú príkladom finančne nenáročných príkladov, ktoré môže realizovať každá samospráva s cieľom lokálnej adaptácie na klimatické zmeny. Každá lokalita, sídlo, či krajina je jedinečná a preto je potrebné ju posúdiť komplexne a najmä odborne vzhľadom na funkčnosť, prevádzku, priestorové a ekologické danosti územia, krajinotvornú a architektonickú hodnotu priestoru.

Stiahnite si: Katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Informačné zdroje Klimatická zmena Mestské a vidiecke ŽP