Preskočit na obsah

ITAPA 2005 - Atlas krajiny SR online získal čestné uznanie

23.11 2005, Enviroportal

ITAPA 2005 - Atlas krajiny SR online získal čestné uznanie

V rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2005 sa každoročne koná súťaž o najlepší IT projekt v oblasti verejnej správy. Projekt "Atlas krajiny Slovenskej republiky online" prihlásený Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici získal Čestné uznanie v kategórii Nové služby. Realizátorom projektu bolo Centrum environmentalistiky a informatiky SAŽP.

Projekt "Atlas krajiny Slovenskej republiky online" nadväzuje na projekt "Atlas krajiny Slovenskej republiky", ktorý bol ukončený v roku 2002. Výsledkom tohto projektu bolo nové kartografické dielo vydané v polygrafickej forme, ktoré podáva komplexný obraz územia Slovenska, prináša množstvo informácií obohatených o obrazový, fotografický a faktografický materiál. Kritériom pri zostavovaní Atlas krajiny Slovenskej republiky bola snaha o komplexné vyjadrenie mnohotvárnosti prírodných prvkov a funkcií krajiny, ako aj vyváženosť ich foriem, problémov exploatácie, narúšania rovnovážneho stavu krajiny smerom k devastácii a na základe tohto poznania formulovať hlavné smery rozvoja krajiny Slovenskej republiky tak, aby si zachovala svoje čaro a zdravé životné podmienky. ATLAS vychádza z vedeckých poznatkov Atlasu SSR (1980), ako aj Etnografického atlasu Slovenska (1990). Online verzia bola spustená do prevádzky v apríli 2005.


"Atlas krajiny Slovenskej republiky online" umožňuje pristupovať k tým istým údajom prostredníctvom interaktívnych web máp bezplatne.

"Atlas krajiny Slovenskej republiky online" umožňuje internetovým užívateľom interaktívne pracovať so súborom 366 mapových kompozícií, rozdelených do 9 kapitol a subkapitol identických s polygrafickou formou Atlasu krajiny SR.

 1. O internetovej verzii atlasu krajiny
 2. Vývoj osídlenia a mapového zobrazenia
 3. Poloha
 4. Prvotná krajinná štruktúra
 5. Druhotná štruktúra krajiny
 6. Obyvateľstvo a jeho aktivity v krajine
 7. Prírodno-sídelné regióny
 8. Chránené územia a prírodné zdroje
 9. Stresové javy v krajine
 10. Krajina ako životné prostredie človeka

Užívatelia môžu jednoduchým spôsobom získať v krátkom čase veľké množstvo geografických informácií o krajine Slovenska. On-line verzia - mapový prehliadač má k dispozícii základné GIS nástroje:

 • Zväčšenie mapy (zoom in)
 • Zmenšenie mapy (zoom out)
 • Posun v mape
 • Identifikácia objektu v mape
 • Približovanie na úrovne administratívnych jednotiek (okresy, kraje)
 • Približovanie na mierkové úrovne
 • Vyhľadávanie mapových kompozícií podľa autorov
 • Vyhľadávanie mapových kompozícií podľa názvov

Ďalšou dôležitou vlastnosťou mapového prehliadača je možnosť interaktívnej práce s mapou, t.j. zmeny obsahu mapovej kompozície podľa priania užívateľa:

 • Vypnutie a zapnutie zobrazenia jednotlivých vrstiev (podkladové rastrové vrstvy podkladové vektorové vrstvy, tematické vrstvy, administratívne jednotky - okresy a kraje)
 • Nastavenie priesvitnosti tematickej vrstvy

Aplikácia má širokú cieľovú skupinu užívateľov, odbornú aj laickú verejnosť. "Atlas krajiny Slovenskej republiky online" môže využiť štátna správa, vedecké inštitúcie, školy, výskumné pracoviská, ale aj projektové kancelárie a pod. V oblasti vzdelávania je on-line verzia vhodná na výuku dejepisu, geografie, informatiky, geoinformatiky, environmentálnej výchovy a ekológie.

Veríme, že aplikácia si nájde ďalších užívateľov z okruhu odbornej či laickej verejnosti.

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky