Preskočit na obsah

Investícia do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

20.04 2022,

Program: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022
Opatrenie: 8 –   Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69
Dátum vyhlásenia: 19. 4. 2022
Dátum uzavretia: 29. 7. 2022
Viac informácií: https://www.apa.sk

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy