Inšpektori vlani skontrolovali kvalitu benzínu a nafty na čerpacích staniciach

20.02 2012, Enviroportal

Inšpektori vlani skontrolovali kvalitu benzínu a nafty na čerpacích staniciach

Dodržiavanie zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a v rámci toho aj kontrola kvality pohonných látok. Aj toto bolo v pozornosti inšpektorov ochrany ovzdušia z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia - Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorí zistili porušenie predpisov pri 69 kontrolách, čo je približne 11,5 percenta z celkového počtu kontrol. Celkovo uložili 71 pokút vo výške vyše 50-tisíc eur. Inšpektori v roku 2011 riešili 69 podnetov od občanov, z ktorých zistili porušenie zákona v 9 prípadoch.

Najvyššiu pokutu, 4 500 eur, uložili spoločnosti Swedspan Slovakia v Malackách, ktorá  prevádzkovala elektrofiltračné  zariadenie v sušiarni triesok v rozpore s platnou dokumentáciou. Spoločnosť DTN v Šali, ktorá dováža a uvádza na náš trh výrobky obsahujúce fluórované skleníkové plyny, dostala pokutu 3 500 eur za to, že neoznačila výrobky určené na uvedenie na trh tak, ako to stanovuje zákon. A do tretice, spoločnosť DONGHEE Slovakia v Strečne musela zaplatiť pokutu 3 000 eur za to, že na filtri s aktívnym uhlím nevykonávala kontrolu tlaku podľa platnej dokumentácie.

Skontrolovaných bolo aj 138 čerpacích staníc a 2 distribučné sklady pohonných látok. Inšpektori z nich odobrali 302 vzoriek, z toho 155 vzoriek benzínu, 123 vzoriek motorovej nafty a 24 vzoriek LPG (skvapalneného ropného plynu). Nedodržanie požadovanej kvality pohonných látok  zistili  v dvoch vzorkách benzínu a dvoch vzorkách nafty u štyroch podnikateľov. Spolu išlo o nedodržanie piatich limitných hodnôt. Pri benzíne to bolo mierne nedodržanie hodnoty oktánového čísla a tlaku pár, pri motorovej nafte v dvoch prípadoch prekročenie stanovenej teploty pri predestilovaní a v jednom prípade prekročenie limitu obsahu síry. Predajcom motorových palív na čerpacích staniciach uložili pokuty v celkovej výške 4 700 eur.

Inšpektori SIŽP vykonali tiež 16 kontrol dodržiavania zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, a to najmä u prevádzkovateľov chladiarenských a klimatizačných zariadení. Porušenie zákona sa nezistilo ani v jednom prípade.

Meracie skupiny uskutočnili vlani 48 meraní emisií znečisťujúcich látok na veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania. Porušenie zákona o ovzduší zistili len v jednom prípade, a to v spoločnosti PFA v Lozorne, v ktorej prekročili emisné limity celkového organického  uhlíka a oxidu uhoľnatého. Inšpektori jej uložili pokutu 2 000 eur.

SIŽP v minulom roku pokračovala aj v realizácii rozsiahleho projektu akreditácie skupín zameraných na kontrolné merania emisií v ovzduší. Projekt v hodnote takmer 940-tisíc eur je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie. Európska únia by sa mala na ňom podieľať 85 percentami. Jeho dokončenie je naplánované na koniec roku 2014. 

Zdroj: Slovenská inšpekcia životného prostredia

 

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie