Inšpektori ochrany ovzdušia zistili porušenie zákona pri tretine kontrol

19.02 2007, Enviroportal

Inšpektori ochrany ovzdušia zistili porušenie zákona pri tretine kontrol

Bratislava 16. februára 2007 (SIŽP) - Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku 400 kontrol, pričom porušenie zákona o ovzduší zistili pri 131 kontrolách, čo je približne tretina z vykonaných kontrol. Za porušenie právnych predpisov uložili 127 pokút vo výške 2 622 000 Sk a 129 opatrení na nápravu nedostatkov.
Najvyššiu pokutu, 200 tisíc Sk, uložili inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia spoločnosti U. S. Steel Košice za nedodržanie určeného emisného limitu pre oxid siričitý. Spoločnosť Zastrova v Spišskej Starej Vsi musela zaplatiť 125 tisíc Sk zasa za nedodržanie určeného emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky, oxid uhoľnatý a za iné nedostatky. A do tretice, spoločnosť Kovod Recycling v Banskej Bystrici dostala pokutu 80 tisíc Sk za prevádzkovanie zdroja v rozpore s podmienkami orgánu ochrany ovzdušia, nedodržanie určených emisných limitov a ďalšie nedostatky.

Meracie skupiny uskutočnili vlani 48 meraní emisií znečisťujúcich látok na veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania, pričom porušenie zákona o ovzduší zistili u piatich prevádzkovateľov. Konkrétne v Tatra - nábytkárni v Martine prekročili až osemnásobne emisný limit pre oxid uhoľnatý, v spoločnosti Kvartet v Partizánskom emisný limit pre oxidy dusíka a v spoločnostiach Lovinit v Lovinobani, A.N.B. v Žarnovici a v Zlievarni vo Svite výrazne prekročili emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky.

Inšpektori ochrany ovzdušia kontrolovali vlani tiež kvalitu pohonných látok. Na 120 čerpacích staniciach odobrali 237 vzoriek benzínu a 103 vzoriek motorovej nafty, pričom nedodržanie limitných hodnôt zistili v siedmich vzorkách benzínu a vo dvoch vzorkách motorovej nafty. Celkove išlo o nedodržanie 15 limitných hodnôt. Prevádzkovateľom čerpacích staníc - prevažne malých - uložili sedem pokút v celkovej výške 210 tisíc Sk.

Zaujali tiež kontroly dodržiavania zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme. Inšpektori ich vykonali 24, najmä u podnikateľov, ktorí predávajú tzv. regulované látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, alebo ich sami používajú pri oprave chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení. Za zistené nedostatky uložili osem pokút v celkovej výške 38 tisíc Sk.
Inšpektori ochrany ovzdušia prijali v minulom roku 70 podnetov od občanov. V 19 prípadoch zistili porušenie zákona o ovzduší, 2 ešte riešia a 13 podnetov odstúpili na vybavenie iným orgánom štátnej správy. V 36 prípadoch nezistili porušenie zákona.

Zdroj:
Michal Štefánek, hovorca SIŽP

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky