Preskočit na obsah

Informačná aktivita pre študentov zameraná na problematiku environmentálnych záťaží

27.03 2019,

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach 5-dňovú informačnú aktivitu zameranú na problematiku environmentálnych záťaží (EZ) spojenú s exkurziami na vybrané lokality EZ.

Exkurzia, ktorá sa bude konať v dňoch 8. až 12. apríla 2019, je určená študentom odborov zameraných na environmentálne manažérstvo, ochranu vody a pôdy a odpadové hospodárstvo. Spolu sa má možnosť zúčastniť na odbornom programe až 30 študentov so svojimi pedagógmi.

Program tvorí terénna časť, ktorá pozostáva z exkurzií na vybrané znečistené územia v širšom okolí Banskej Bystrice. Študenti v sprievode lektorov navštívia napríklad Zemianske Kostoľany – kúpele Chalmová a dočasné odkalisko ENO. Druhá časť je informačná, odborníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia a  Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra budú prednášať na témy ako:
  • EZ – prax a legislatíva, Štátny program sanácie EZ, projekty OP ŽP a OP KŽP...,
  • Úspešné projekty v oblasti environmentálnych záťaží – hlavné výsledky projektu Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (OP ŽP, ŠGÚDŠ),
  • Informačný systém EZ a jeho prepojenie s IS verejnej správy,
  • Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA) a Informačný systém EIA/SEA,
  • Problematika environmentálnych záťaží vo svete a na Slovensku,
  • Analýza rizika znečisteného územia a hodnotenie zdravotného rizika,
  • Zosuvy – manažment rizík súvisiacich so zmenou  klímy,
  • Obec Ľubietová – Obec s baníckou históriou, environmentálnymi záťažami a zosuvmi.

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Environmentálna výchova a vzdelávanie Environmentálne záťaže