ImaginAIR – súťaž o najlepší fotopríbeh

24.09 2012, Enviroportal

Kvalita vzduchu, ktorý dýchame, ovplyvňuje ľudské zdravie a životné prostredie. Aj keď je ,,neviditeľný", jeho znečistenie škodí rastlinám a zvieratám, spúšťa ochorenia dýchacích ciest a skracuje človeku život. Upozorniť na znečistenie ovzdušia v rôznych častiach Európy chce Európska environmentálna agentúra (EEA) prostredníctvom vyhlásenej fotografickej súťaže ImaginAIR. Každý súťažiaci môže ukázať, aký vplyv má ovzdušie na kvalitu života v tej časti Európy, kde žije.

Víťazi súťaže získajú finančnú odmenu a príležitosť publikovať svoje snímky v publikáciách EEA, vrátane Signálov 2013, ktoré budú distribuované po celej Európe. Fotografie finalistov budú tiež uverejnené na webových stránkach EEA a propagované prostredníctvom inštitucionálnych partnerov EEA. Súťažné práce je možné zasielať do  7. októbra. Vyhlásenie víťazov bude 15. novembra.

Témy

Súťažiaci majú tvorivou formou podať svoj príbeh a skúsenosti so znečistením ovzdušia v Európe prostredníctvom série troch fotografií v jednej z nasledujúcich kategórií:

  • Ovzdušie a ľudské zdravie: Znečistenie ovzdušia je hlavným rizikom životného prostredia pre ľudské zdravie. Škodlivé vplyvy na zdravie môžu viesť k poškodeniam dýchacieho ústrojenstva (vrátane astmy a kašľa), kardiovaskulárneho systému (vrátane zvýšeného rizika infarktu myokardu), nervového systému (vrátane porúch pamäte a učenia), reprodukčného systému či rakovine.
  • Ovzdušie a príroda: Znečistenie ovzdušia môže škodiť plodinám a ďalším vegetáciám prostredníctvom narušenia rastu a znížením schopnosti rastlín prijímať oxid uhličitý z atmosféry. Acidifikácia pôd a sladkých vôd spôsobená znečistením ovzdušia môže tiež viesť k poruchám v ekosystémoch s nepriaznivými ekologickými následkami, vrátane straty biodiverzity a zmeny v druhovej rozmanitosti.
  • Ovzdušie a mestá: Znečistenie ovzdušia sa zvyčajne sústredí viac v mestách kvôli vyššej hustote cestnej premávky, komerčným aktivitám, domácnostiam a energetickej spotrebe - ktoré všetky významne prispievajú k emisiám látok škodlivým pre ľudské zdravie a životné prostredie v rámci aj mimo mestských hraníc.
  • Ovzdušie a technológie: Od priemyselnej revolúcie v 19. storočí vytváral technologický pokrok stroje a výrobné linky, ktoré boli zdrojom znečistenia vody, vzduchu, pôdy. Dnes ale technológie ponúkajú taktiež riešenia nielen pre efektívnejšie meranie kvality ovzdušia, ale aj nové spôsoby ako znížiť dopad našej spotreby a výrobných postupov na životné prostredie.

Viac informácií: www.eea.europa.eu

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Podujatie Ovzdušie