I.Kohutková: Spoločnosť Fortischem Nováky pokračuje v znečisťovaní rieky Nitra-2

14.12 2016, TASR

Závažné zistenia pokračujúceho znečisťovania rieky Nitra odpadovými vodami spoločnosťou Fortischem, a. s., Nováky prezentovala na tlačovej konferencii v Bratislave organizácia Greenpeace Slovensko.

,,Spoločnosť Fortischem sú bývalé Novácke chemické závody a je jedna z kľúčových chemických výrobcov u nás. Jej odpadové vody vypúšťané do rieky Nitra obsahujú nebezpečné chemikálie vo vysokých koncentráciách, ako napríklad vinylchlorid a benzén, čím ju znečisťujú. Z odobraných vzoriek sme zistili v niektorých ukazovateľoch prekročenie zákonných limitov pre vypúšťanie odpadových vôd," konštatovala koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

Podľa nej vzorky odhalili široké spektrum prchavých organických látok. Takmer polovicu tvoria jedovaté halogénové prchavé látky a mnohé z nich vyvolávajú rakovinové ochorenia. Najväčšie riziko predstavuje vo vysokých koncentráciách zistený vinylchlorid, ktorý spôsobuje rakovinu a poškodzuje ľudský plod. Trojnásobné zvýšený obsah zistili u benzénu, ktorý tiež vyvoláva rakovinové ochorenia, poškodzuje plod a ohrozuje rozmnožovací systém u ľudí. Ochranári tiež zistili rozdiely vo viacerých ukazovateľoch vo vzorkách odobratých pred a po vypustení odpadových vôd. Zistený rozdiel vystúpil až nad limitnú hodnotu definovanú zákonom.

,,Rizikom v tomto prípade zostáva ortuť, v rieke jej množstvo po vypustení narastá. Je pritom vysoko toxická a hromadí sa v organizmoch," upozornila Kohutková.

Zároveň uviedla, že Fortischem Nováky dlhodobo vypúšťa odpadové vody s obsahom nebezpečných chemických látok. Preto ju ochranári považujú za jeden z najvýznamnejších zdrojov znečistenia rieky Nitra. Túto skutočnosť potvrdzuje aj to, že spoločnosť nedokázala splniť podmienky na ochranu vôd do roku 2011, ktoré jej uložila zmluva o pristúpení Slovenska k Európskej únii.

,,Spoločnosť mala opatrenia na nápravu urobiť do roku 2016. Na to, či a ako tieto podmienky splní, si ešte posvietime začiatkom budúceho roka," uviedla Kohutková.

Za súčasný stav podľa nej môže nielen chemická spoločnosť, ktorá odpadové vody vypúšťa, ale aj štát, ktorý vykonáva kontroly a nastavuje pravidlá. Preto Greenpeace Slovensko žiada štátne orgány o zmenu systému kontrol odpadových vôd, ktoré priemyselné prevádzky vypúšťajú do životného prostredia. Chce, aby kontroly prebiehali neohlásene, pravidelne a aby analýzy odpadových vôd vykonávali kontrolné orgány.

,,Prevádzky sa môžu na kontroly štátnych orgánov pripraviť, pretože tie sú ohlásené," informovala novinárov Kohutková. Zároveň dodala, že svoje zistenia zaslali štátnym orgánom aj znečisťujúcej spoločnosti.

Od roku 2012, odkedy závod prevádzkuje Fortischem, a. s., sa nám do roku 2015 podarilo vplyvom investícií do ochrany životného prostredia znížiť množstvo emisií do ovzdušia a vôd o viac ako 45 percent, reagovala na vyhlásenie Greenpeace Anna Vojteková, manažérka pre komunikáciu koncernu Energochemica, pod ktorý Fortischem patrí. ,,Vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd a ovzdušia je regulované platnými povoleniami vydanými pre našu spoločnosť, kde sú stanovené pre tieto látky emisné limity v súlade s právnymi predpismi SR. Toto vypúšťanie je pravidelne monitorované našou spoločnosťou aj štátnymi inštitúciami v pravidelných intervaloch a vzorky vyhodnocované nezávislým akreditovaným laboratóriom," zdôraznila.

Rieka Nitra bola v roku 2015, ako tvrdí Vojteková, vyhodnotená ako útvar s dobrým stavom vôd pre všetky parametre znečistenia okrem ortuti a pre dosiahnutie dobrého stavu svojich vôd má stanovené vo Vodnom pláne SR a v zmysle európskej smernice o vodách opatrenia termínované do konca roka 2021, respektíve 2027. ,,Vyhodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých látok vo vodnom toku rieky Nitra sa vykonáva a prepočítava na priemerný prietok kalendárneho roka. V jednotlivom prípade a v prípade nižšieho prietoku v rieke Nitra môžu byť dosahované hodnoty vyššie. Okrem uvedeného, spoločnosť Fortischem, a.s., v súčasnosti investuje do novej modernej bezortuťovej elektrolýzy soli, čo prispeje k ďalšiemu zníženiu emisií. Porovnávanie obsahu znečisťujúcich látok v povrchovom toku s limitnými hodnotami stanovenými pre pitné vody je nesprávne, technicky nezmyselné a zavádzajúce najmä pre laickú verejnosť," uzavrela.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Priemysel Voda