Preskočit na obsah

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci december 2022

20.01 2023, Enviroportal

Hydrologická situácia na Slovensku bola v decembri ovplyvnená nadnormálnymi hodnotami zrážkových úhrnov. Priemerné mesačné hodnoty prietokov tak boli vo väčšine hodnotených vodomerných staniciach (VS) blízke príslušným dlhodobým hodnotám, okrem územia na západe Slovenska, kde sa vyskytli hodnoty blízke kategórii podnormálneho až suchého mesiaca.

December 2022 v povrchových vodách

December 2022 bol oproti normálu 1991 – 2020 teplotne hodnotený ako normálny až nadnormálny mesiac, zrážkovo skončil ako normálny až mimoriadne nadnormálny mesiac (Predbežné klimatologické zhodnotenie decembra 20221). Priemerné mesačné prietoky (Qm) sa zaradili do kategórií suchý mesiac až extrémne vodný mesiac.

  • Na západnom Slovensku, najmä v oblasti Karpát, prietoky vo väčšej časti hodnotených staníc odpovedali kategóriám suchý až výrazne podnormálny mesiac (20 – 60 % odpovedajúceho dlhodobého priemerného mesačného prietoku (Qma,1961-2000)).
  • V strednej časti územia Slovenska, najmä na severe, sa hodnoty priemerných mesačných prietokov vyskytovali v kategóriách od podnormálneho mesiaca po normálny (60 – 120 % Qma,1961-2000).
  • Na východe Slovenska, v povodí Hornádu, sa priemerné mesačné prietoky vo väčšine hodnotených staníc zaradili do kategórie podnormálny mesiac (60 – 80 % Qma,1961-2000), kým na ostatnej časti územia sa hodnoty priemerných mesačných prietokov vyskytovali v kategóriách normálny až výrazne vodný mesiac (80 – 200 % Qma,1961-2000) (Obr. 1).

""

Obr. 1 Priemerné mesačné prietoky (Qm,XII,2022/Qma,XII,1961-2000 (%)) – december 2022

  • Začiatkom mesiaca, ktorý bol z hydrologického hľadiska ovplyvnený podnormálnymi hodnotami zrážok v mesiaci november, boli priemerné denné prietoky (Qd) na hodnotách malej vodnosti, najmä na západe územia Slovenska, kde vo väčšine hodnotených VS odpovedali hodnotám M-denných prietokov* na úrovni 330 - 364-denných prietokov. V oblasti Malých Karpát hodnoty Qd odpovedali prevažne Q355-364d až Q330-355d.
  • Vo veľkej časti stredného  Slovenska sa hodnoty M-denných prietokov vyskytli na úrovni kategórií 180 - 355-denných prietokov, ojedinele na úrovni extrémne malej vodnosti (menej ako Q364d).
  • Na východe Slovenska hodnoty odpovedali kategóriám Q330-355d až Q270-330d (Obr. 2).

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

""

Obr. 2 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 5.12.2022

Situácia sa začala meniť na začiatku druhej dekády mesiaca vplyvom zrážok prípadne zrážok v kombinácii s topením snehu. Hodnoty Qd vzrástli vo väčšine hodnotených VS. Na severe a západe Slovenska odpovedali hodnotám M-denných prietokov* na úrovni 180 - 330-denných prietokov, kým ostatná časť Slovenska odpovedala hodnotám zvýšenej vodnosti – Q90-180d až Q30-90d, výnimočne aj viac ako Q30d.(Obr. 3).

""

Obr. 3 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 13.12.2022

Ku koncu mesiaca hodnoty stúpli už na väčšine územia, dosahovali hodnoty kategórií Q90-180d až Q30-90d, na severe hodnoty vyššie ako Q30d. V oblasti povodia Hornád, Poprad a v oblasti Liptova hodnoty odpovedali M-denným prietokom na úrovni 180 – 270-denných prietokov (Obr. 4).

""

Obr. 4 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 24.12.2022

Povodňové situácie

Posledný mesiac kalendárneho roka 2022 bol z hľadiska hydrologickej situácie na povrchových tokoch dynamickejší oproti mesiacom predošlým, aj s dosiahnutím stupňov povodňovej aktivity (ďalej len SPA) na niektorých tokoch. V prvých dňoch sa spočiatku vyskytovali len nevýrazné zrážky. Výraznejšie zrážky sme zaznamenali najmä na prelome prvej a druhej dekády mesiaca (obr. 5), kedy bola situácia zložitá najmä z hľadiska ich skupenstva. Predovšetkým v povodiach v západnej polovici územia a v povodiach Východoslovenskej nížiny sa jednalo o dážď, resp. dážď so snehom, a preto sme v tejto časti územia zaznamenali vzostupy vodných hladín na niektorých tokoch.

""

Obr. 5 Plošné zrážky z tlakovej níže v závere prvej decembrovej dekády

Na prítokoch dolného Hrona (zo Štiavnických vrchov) – Podlužianke a Štiavnici sme zaznamenali aj krátkodobé prekročenie 2. a 1. SPA, následne došlo k dosiahnutiu povodňových stupňov aj na Východoslovenskej nížine, v Lekárovciach na Uhu prechodne až 3. SPA. Jednalo sa zväčša o dolné úseky väčších tokov (Latorica, Laborec, Uh, Bodrog). Príčinou vzostupov boli spočiatku len výdatnejšie kvapalné zrážky, neskôr sa začali topiť zásoby snehu vo vyšších polohách povodí týchto riek (obr. 6), a to predovšetkým na ukrajinskej strane. Z dôvodu dlhších postupových dôb a dotekania, hladina zodpovedajúca 2. SPA, neskôr 1. SPA zotrvala na Latorici vo Veľkých Kapušanoch až do konca roka.

""

Obr. 6 Vysoký vodný stav na Laborci z topiaceho sa snehu a trvalého dažďa

V povodiach na severe Slovenska sa už tieto zrážky viazali väčšinou v snehovej pokrývke, ktorá sa v závere decembra začala vo veľkej miere (s výnimkou vysokých horských polôh) pozvoľna topiť, avšak bez výraznejšej odozvy na tokoch. Výnimkou boli len lokálne vzostupy vodných hladín, dokonca v Bohdanovciach na Olšave aj s krátkodobým prekročením SPA.

Počas periód s chladnejším počasím a celodennými mrazmi boli hladiny tokov najmä v horských povodiach ovplyvňované ľadovými úkazmi (ľadová triešť, ľad pri brehu a dnový ľad), ktoré spôsobovali ich vzdúvanie (vzostup) pri ustálenom prietoku.

December 2022 v podzemnej vode

Situácia v podzemnej vode nebola priaznivá ani na začiatku mesiaca december. Ako je zrejmé z Obr. 7, na celom území Slovenska prevládala hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšia a nižšia ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981-2010.

""

Obr. 7 Situácia v podzemnej vode 1.12.2022

K miernemu zlepšeniu situácie došlo v druhej dekáde mesiaca, hlavne v povodí stredného Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodvy a Hornádu. V týchto povodiach sa už vyskytli aj objekty s hladinou podzemnej vody a výdatnosťou prameňov vyššou a výrazne vyššou ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981-2010 (Obr. 8).

""

Obr. 8 Situácia v podzemnej vode 11.12.2022

Nárast hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov sa výraznejšie prejavil až v poslednej dekáde decembra. Nadpriemerná a mierne nadpriemerná hladina podzemnej vody a výdatnosti prameňov sa vyskytli vo všetkých hodnotených povodiach, ale naďalej sa vyskytli aj objekty s hladinou podzemnej vody a výdatnosťou prameňov výrazne nižšou ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981 - 2010 (Obr. 9).

""

Obr. 9 Situácia v podzemnej vode 29.12.2022

Záver

Hydrologická situácia v mesiaci december bola ovplyvnená nadnormálnymi zrážkami na prelome prvej a druhej dekády mesiaca. Hodnoty priemerných mesačných prietokov zaraďujeme do kategórií výrazne podnormálneho až výrazne vodného mesiaca, pričom mesačná vodnosť bola výrazne nižšia na juhozápade Slovenska ako v jeho severnej a východnej oblasti. Hodnoty priemerných denných prietokov sa v priebehu mesiaca menili od malej vodnosti na začiatku mesiaca, vplyvom zrážok a topenia snehu na úroveň vyššej vodnosti ku koncu kalendárneho roka. V podzemnej vode december ako celok hodnotíme ako priemerný až mierne podpriemerný mesiac. V tomto mesiaci sa výraznejšia snehová pokrývka vyskytovala iba v celej druhej dekáde, a to len to vo vyšších polohách a na celom východnom Slovensku s výnimkou Východoslovenskej nížiny. Väčšia časť tejto snehovej pokrývky sa v poslednej dekáde decembra roztopila, čo nie je dobrým predpokladom pre ďalší vývoj v podzemnej vode. V decembri vplyvom zrážok a miestami aj v kombinácii s topením snehu došlo k výraznejšiemu nárastu hladín, pričom došlo k dosiahnutiu 1. a 2. SPA, na Uhu krátkodobo až 3. SPA.

Odkazy

1 Pecho, Jozef a Turňa, Maroš. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). https://www.facebook.com/shmu.sk/. [Online] 5. 01. 2023. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshmu.sk%2Fphotos%2Fa.133577960049119%2F8664818956924934%2F%3Ftype%3D3&show_text=true&width=500" width="500" height="353" style="border:none;overflow:hidden" scrol.

Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR Voda