Geologický výskum a prieskum má nové pravidlá, rozhodla o tom vláda SR

08.03 2012, MŽP SR

Geologický výskum a prieskum má nové pravidlá, rozhodla o tom vláda SR

Ako sme na tom so zásobami nerastných surovín na Slovensku, môžu sa u nás objaviť nové termálne pramene, o ktorých sa doposiaľ nevedelo? Zistiť a overiť aktuálny stav týchto zdrojov, vytvárať podmienky pre ich lepšie využívanie ako aj realizovať prieskumy zamerané na energetické suroviny, zabezpečenie zdrojov pitnej vody, minerálnych vôd a geotermálnej energie. Toto všetko patrí medzi hlavné ciele Koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR na roky 2012 až 2016, ktorý 7. marca schválila vláda SR. Koordinovanie úloh a sledovanie plnenia tejto koncepcie bude v rukách Slovenskej geologickej rady.

Napriek tomu, že sa oblasť ťažby a využívania nerastných surovín stala predmetom podnikania, štát by mal zachovať nezastupiteľnú úlohu v procese ich vyhľadávania, overovania a hodnotenia, keďže nerastné bohatstvo je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky vo vlastníctve štátu. Preto je dôležité jasne stanoviť ciele a priority ako postupovať pri týchto prieskumoch. Tieto priority stanovuje schválený dokument, ktorý zároveň vytvára predpoklady na koordináciu geologického výskumu a geologického prieskumu financovaného zo štátneho rozpočtu, verejných  a súkromných zdrojov pre napĺňanie potrieb spoločnosti, špecializovaných organizácií, rezortu hospodárstva, dopravy, školstva, zdravotníctva, obrany, kultúry, cestovného ruchu a pod.

Realizáciu koncepcie zabezpečí environrezort v spolupráci s Geologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Geofyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, fakultou BERG v Košiciach, fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Štiavnici ako aj súkromných zdrojov.

Viac informácií: Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR na roky 2012 až 2016 (.zip, 5 712 kB), Dokumenty

Copyright © MŽP SR 2020

Súvisiace články

Značky

Geológia Legislatíva