Preskočit na obsah

Generation awake: Fakty a čísla

06.03 2014, Enviroportal

Prírodné zdroje sú žiadanejšie ako kedykoľvek predtým: svetová ťažba kovov, minerálov a dreva a využívanie pôdy a pitnej vody by podľa predpovedí mali za 25 rokov od roku 2005 do roku 2030 vzrásť o 75 %.

EÚ konzumuje oveľa viac ako exportuje. V roku 2010 bol dovoz EÚ viac než trojnásobne vyšší ako jej vývoz (v prípade palív a banských produktov ide až o šesťnásobok).
Viac informácií: Aktualizácia tematického odhadu Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 (SOER 2010), (2012) [EN]

Priemerná ročná spotreba surovín v 27 štátoch EÚ je približne 16 ton na osobu.
Viac informácií: EEA, Životné prostredie Európy, stav a perspektíva 2010 [EN]

Človek v Severnej Amerike denne spotrebuje priemerne 90 kilogramov (kg) zdrojov, Európan približne 45 kg a obyvateľ Afriky približne 10 kg. S takmer 3 tonami na obyvateľa ročne je Európa kontinentom s najvyšším čistým dovozom zdrojov.

Viac informácií: Nadmerná spotreba? Naše využívanie svetových prírodných zdrojov (autor: SERI a organizácie Global 2000 a Priatelia Zeme v Európe, 2009) [EN]

Svetová potreba potravín, krmiva a tkanín môže do roku 2050 vzrásť o 70 %.
Viac informácií: Správa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (2009) [EN]

Odpad v Európe

V roku 2010 celková produkcia odpadu z hospodárskej činnosti a z domácností v 27 štátoch EÚ dosiahla 2 502 miliónov ton. V roku 2010 sa v 27 štátoch EÚ spracovalo približne 2 336 miliónov ton odpadu. Toto číslo zahŕňa aj spracovanie odpadu dovezeného do EÚ.
Viac informácií: Eurostat Európskej komisie – posledná aktualizácia z júla 2013

V roku 2011 sa recyklovalo alebo kompostovalo 40 % triedeného komunálneho odpadu (v porovnaní s 27 % v roku 2001).
Viac informácií: Eurostat Európskej komisie – publikované v marci 2013 [EN]

V súčasnosti každý človek v EÚ ročne spotrebuje 16 ton surovín. Z tohto množstva sa 6 ton vyhodí a polovica putuje na skládky.
Viac informácií: Plán Európskej komisie pre Európu účinne využívajúcu zdroje  [EN]

Každý z 500 miliónov obyvateľov žijúcich v EÚ ročne vyhodí v priemere pol tony domáceho odpadu. Tento objem sa pripočítava k obrovskému množstvu odpadu vyprodukovanému vo výrobe (360 miliónov ton) a výstavbe (900 miliónov ton). Dodávky vody a výroba energie vyprodukujú ďalších 95 miliónov ton. Celkovo Európska únia vyprodukuje až 3 miliardy ton odpadu ročne.
Viac informácií: GR pre životné prostredie, brožúra o odpade – publikované v roku 2010 [EN]

V roku 2010 sa ešte veľký podiel (37 %) komunálneho odpadu (čo predstavuje 10 % celkového odpadu vyprodukovaného v EÚ) ukladal na skládky. Súčasným trendom pri rozličných druhoch odpadu je namiesto toho jeho recyklácia / kompostovanie (38 %) alebo spaľovanie spojené so získavaním energie (21 %).
Viac informácií: Európska environmentálna agentúra [SK]

Rakúsko, Nemecko a Belgicko recyklovali v roku 2010 najväčší podiel komunálneho odpadu v Európe. Celkovo sa v Európe v roku 2010 recyklovalo 35 % komunálneho odpadu, čo predstavuje výrazné zlepšenie oproti 23 % v roku 2001. V mnohých štátoch však bude extrémne ťažké dosiahnuť ciele stanovené Európskou úniou.
Viac informácií: Európska environmentálna agentúra [SK]

Množstvo zozbieraného spotrebiteľského plastového odpadu dosiahlo 25,1 milióna ton, čo predstavuje zvýšenie o 2,4 % oproti úrovni z roku 2010. Recyklácia dosiahla v roku 2011 takmer 60 % a stále rastie.
Viac informácií: Plastový odpad  [EN]

V prípade implementácie všetkých právnych predpisov EÚ v oblasti odpadu by Európa ušetrila každý rok 72 miliárd €, ročný obrat v odvetví odpadového hospodárstva a recyklácie by sa zvýšil o 42 miliárd EUR a do roku 2020 by vzniklo 400 000 nových pracovných miest.
Viac informácií: Štúdia o vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti odpadu na účely ekologického rastu (Implementing EU Waste Legislation for Green Growth), november 2011 [EN]

Potravinový odpad

V Európe sa ročne vyprodukuje približne 90 miliónov ton potravinového odpadu.
Viac informácií: Prípravná štúdia generálneho riaditeľstva pre životné prostredie o potravinovom odpade v 27 štátoch EÚ (2010) [EN]

Takmer polovica svetových potravín sa vyhodí. Čísla z Inštitútu strojných inžinierov (Institution of Mechanical Engineers) ukazujú, že až 2 miliardy ton potravín sa nikdy nedostanú na tanier.
Viac informácií: The Guardian [EN]

Voda a výroba potravín

Na chov dobytka sa vynakladá 8 % svetovej spotreby vody.
Viac informácií: Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, 2006

Na výrobu 1 kg hovädzieho mäsa je potrebných približne 15 455 litrov vody (zhruba 110 napustených vaní). Na výrobu 1 kg syra sa spotrebuje 5 000 litrov v porovnaní s 3 400 litrami potrebnými na vypestovanie rovnakého množstva ryže a len 131 litrami potrebnými na vypestovanie kilogramu mrkvy.
Viac informácií: Spoločnosť Heinrich Böll Foundation, Priatelia zeme v Európe, správa Atlas mäsa (január 2014) [EN]

Odpad z výrobkov

E-odpad – odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) – je jedným z najrýchlejšie rastúcich druhov odpadu v Európe. Každý rok zaznamenáva nárast o 3 – 5 %.
Viac informácií: Eurostat (portál WEEE)

Iba jedna tretina odpadu (33 %) sa separuje a spracúva. Zvyšok (13 %) putuje na skládky alebo na nevyhovujúce spracovanie v rámci alebo mimo EÚ (54 %).
Viac informácií: Otázky a odpovede k upravenej smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení (portál WEEE, 2008) [EN]

Priemerná životnosť mobilných telefónov klesla do roku 2002 na 18 mesiacov.
Viac informácií: Časopis International Journal of Advanced Manufacturing Technology, štúdia The economics of cell phone reuse and recycling (Ekonomika opätovného použitia a recyklácie mobilných telefónov), publikované v marci 2010, zv. 47 [EN]

Na svete sa ročne použije 320 ton zlata a viac ako 7 500 ton striebra na výrobu osobných počítačov, mobilných telefónov, tabletov a iných elektrických a elektronických produktov, Iniciatíva StEP, článok z júla 2012. V Európe je približne trištvrte miliardy majiteľov mobilných telefónov, čo predstavuje 125 telefónov na 100 obyvateľov.
Viac informácií: Eurostat (2009) [EN]

Papierový odpad

Recyklácia papiera vzrástla zo 40 % v roku 1990 na viac ako 70 % v roku 2009. Recyklácia papiera vyžaduje o 70 % menej energie ako jeho výroba z pôvodných surovín, pričom celulózové vlákna (získavané z dreva) používané na výrobu papiera možno podľa odhadov opakovane použiť 4- až 8-krát.
Viac informácií: Európska rada pre zberný papier [EN]

Plastový odpad

Svetová produkcia plastov vzrástla z 1,5 milióna ton (Mt) v roku 1950 na 288 Mt v roku 2012, pričom len v Európe sa vyrobí 57 Mt.
V porovnaní so zvyčajným stavom by dosiahnutie 0 % plastového odpadu putujúceho na skládky do roku 2020 znížilo plastový odpad o 80 miliónov ton, čo sa rovná jednej miliarde barelov ropy alebo 70 miliónom EUR.
Viac informácií: Plasty, Európa (rok 2013) [EN]

Recyklácia kovov

Hliník je jedným z najbežnejších kovov na Zemi a tiež jedným z najefektívnejších. Výroba výrobku z odpadového hliníka vyžaduje o 95 % menej energie ako jeho výroba z pôvodných surovín.
Viac informácií: Európska asociácia pre hliník [EN]

Zdroj: GENERATION AWAKE [SK]

 

 

 

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Udržateľná spotreba a výroba Zaujímavosti