Generálny riaditeľ FAO: Delenie na biopalivá a potraviny je chybné

08.07 2015, Enviroportal

„Biopalivá nemôžu byť o rozhodovaní sa medzi potravinami alebo palivom. Efektívne môžeme využívať obe komodity,“ napísal generálny riaditeľ Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri OSN, José Graziano da Silva vo svojom komentári na Project Syndicate.


„Ak zaistíme správne podmienky, môžu sa biopalivá stať účinným prostriedkom na zvýšenie bezpečnosti potravín,“ uviedol ďalej s tým, že správnym kľúčom k riešeniu tejto dilemy je flexibilný prístup krajín, politikov i spotrebiteľov. Ako ďalej píše, biopalivá sa počas posledných rokov stali jablkom sváru. Pre niekoho predstavujú obnoviteľný zdroj energie, vyrobený z organickej hmoty, čarovný prútik v boji proti zmene klímy. Iní však považujú biopalivá za existenčnú hrozbu, ktorá súťaží o pôdu a vodu s plodinami, určenými na výrobu potravín.
 
Ale toto je chybné delenie. Voľba nemôže byť o rozhodovaní sa medzi potravinami a palivom. Efektívne môžeme využívať obe komodity.  Ak zaistíme správne podmienky, môžu sa biopalivá stať účinným prostriedkom na zvýšenie bezpečnosti potravín tým, že chudobným poľnohospodárom zabezpečia zdroj udržateľnej a cenovo dostupnej energie.

V niektorých afrických vnútrozemských krajinách, stojí benzín trikrát viac oproti globálnemu priemeru, takže ceny pohonných hmôt sú jednou z hlavných prekážok poľnohospodárskeho rozvoja. Rozšírenie využívania biopalív do týchto regiónov by mohli zvýšiť produktivitu a vytvoriť nové pracovné príležitosti, najmä vo vidieckych oblastiach.
 
Biopalivá sa stali skutočnosťou a ich používanie sa bude naďalej zvyšovať. V roku 2013 biopalivá tvorili 3% celkového objemu paliva v celosvetovej doprave, ako uvádza správa FAO a OECD. Zatiaľ čo toto percento podľa očakávanie zostane stabilné, produkcia biopalív porastie v absolútnych hodnotách, spolu rastom dopytu po pohonných hmotách.

Očakáva sa, že celosvetová produkcia biopalív sa v roku 2023 zdvojnásobí oproti úrovni v roku 2007. V takom prípade sa na biopalivá spotrebuje 12% svetovej produkcie obilia, 28% cukrovej trstiny a 14% rastlinného oleja. Spolu s nárastom produkcie biopalív budeme požadovať politiky, programy a kapacity, ktoré zaručia ich udržateľnosť bez toho, aby bol narušený trhy s potravinami, alebo ohrozená bezpečnosť potravín, ktorý bude vždy na prvom mieste.

Flexibilita je kľúčom k snahe využiť rastúcu svetovú produkciu biopalív na zvýšenie produktivity poľnohospodárstva, urýchlenie rozvoja vidieka a zvýšenie bezpečnosti potravín. Politici musia eliminovať konkurenčný tlak medzi potravinami a pohonnými hmotami navrhnutím schém, ktoré budú čeliť kolísaniu cien základných potravín. Podiel biopalív v konvenčnom palive by sa mohol zvýšiť v čase, keď ceny potravín klesnú a ak ceny stúpnu, podiel primiešavania biopalív by sa znížil. To by mohlo slúžiť ako automatický stabilizátor. Chudobní farmári by naďalej využívali masívny dopyt po svojich produktoch, aj keď ceny potravín klesli a spotrebitelia by boli chránení pred rýchlym alebo nadmerným rastom cien.

Národné ciele by tiež mohli byť pružnejšie. Ak sú mandáty na používanie biopalív platné niekoľko rokov namiesto jedného, ​politici ​by mohli ovplyvniť dopyt, aby minimalizovali tlak na ceny potravín.

Väčšia flexibilita na individuálnej úrovni by mohla byť založená na podpore vozidiel, jazdiacich na flexibilné palivo, aké sa používajú v Brazílii. Ak sú vozidlá vybavené motormi, ktoré poháňajú fosílne palivá alebo zmes s vysokým percentom biopalív, môžu sa spotrebitelia ľahšie adaptovať na zmeny v cenách výberom medzi jedným alebo druhým.

Nájdenie správnej rovnováhy nebude ľahké. Ale ak využijeme naše spoločné vedomosti, vrátane drobných poľnohospodárov v rozvojových krajinách, a sústredíme sa na znižovanie chudoby a ochranu zraniteľných, môžeme mať viac paliva, viac jedla a väčšiu prosperitu pre všetkých.

Viac informácií:

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Zdravie a ŽP