GEF otvára nové grantové kolo na zelené projekty pre neziskové organizácie

18.01 2012, Enviroportal

GEF otvára nové grantové kolo na zelené projekty pre neziskové organizácie

Projekty na ochranu biodiverzity, zmierňovanie dopadov klimatických zmien, zníženie znečistenia medzinárodných vôd, predchádzanie degradácie (odlesňovania a dezertifikácie) krajiny, ako aj elimináciu perzistentných organických látok (POPs) na Slovensku, sa oddnes opäť môžu uchádzať o podporu z Programu malých grantov (SGP) Globálneho fondu životného prostredia (GEF). Jeho realizáciu zabezpečuje Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP).

O financovanie projektov, ktoré sa zamerajú na rozvoj miestnych občianskych aktivít a prispejú k riešeniu globálnych environmentálnych záťaží, sa môžu uchádzať neziskové organizácie, formálne i neformálne združenia občanov.

Cieľom v poradí už druhého kola národného grantového programu je podporiť projekty na ochranu ekosystémov a ich udržateľné využívanie v prirodzenom i mestskom prostredí. O finančný príspevok sa môžu prihlásiť aj návrhy,  ktoré prispejú k zvyšovaniu povedomia obyvateľstva o negatívnych vplyvoch  klimatických zmien  i perzistentných organických látok na ľudské zdravie a zapoja občanov do aktivít na zníženie skleníkových plynov alebo zneškodnenie POPs. Zadávatelia ďalej očakávajú námety na redukciu znečistenia vôd  na Slovensku, účinnú prevenciu pred povodňami či zlepšenie manažmentu a udržateľného využívania krajiny i prírodných zdrojov.

Uzávierka na predkladanie projektových zámerov je do 19. marca 2012. V rámci programu malých grantov GEF SGP na Slovensku sa tento raz prerozdelí vyše 750-tisíc amerických dolárov. Maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt môže dosiahnuť 50-tisíc USD. Uchádzači o tento grant získajú viac informácií na webovej stránke: http://sgp.undp.sk/sk/.

Do predchádzajúceho kola grantovej výzvy, ktoré otvorili v októbri 2009 sa prihlásilo 49 projektových zámerov. Z nich sa schválilo desať plánovacích grantov a podporilo 23 projektov v celkovej hodnote 965,143 USD.

Program malých grantov SGP, ktorý financuje GEF, sa realizuje prostredníctvom UNDP a Programu služieb OSN (UNOPS). Využíva sa vo vyše 120 krajinách sveta, pričom sa  doteraz v rámci neho podporilo vyše 13-tisíc projektov.

Doplňujúce informácie

Globálny fond životného prostredia je nezávislá finančná organizácia, ktorú tvorí partnerstvo 182 krajín, medzinárodných inštitúcií, mimovládnych organizácií a súkromného sektora. GEF poskytuje granty rozvojovým krajinám na projekty ochrany životného prostredia a podporu udržateľného života v miestnych komunitách.

Spoločenstvo nezávislých štátov je globálnou rozvojovou agentúrou OSN. Poskytuje strategické poradenstvo a pomáha budovať inštitucionálne a ľudské kapacity na podporu vyváženého hospodárskeho rastu, sociálnej rovnosti a uplatňovania demokracie a občianskych práv.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie