Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene si pripomína svoje desiate výročie

07.09 2006, Enviroportal

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene si pripomína svoje desiate výročie

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene si po tieto dni pripomína svoje desiate výročie - aj prostredníctvom medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese.
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene je najmladšou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene. Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene svojím rozhodnutím z marca 1996 zriadil Fakultu environmentálnej a výrobnej techniky (FEVT) ako štvrtú, najmladšiu fakultu Technickej univerzity vo Zvolene, doplňujúcu a rozširujúcu učebno-výskumnú náplň univerzity a jej ostatných fakúlt. Svoju činnosť začala 1. septembra 1996.

Bezprostredným podnetom pre zriadenie FEVT bola pociťovaná nerovnováha medzi požiadavkami na komplexné riešenie a zabezpečenie ekologickej kvality výrobných procesov a aktuálnymi aktivitami vo vedeckovýskumnej a výchovno-vzdelávacej oblasti, zameranými skôr na jednotlivé prvky, ako na celý systém.

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky so svojimi 7 katedrami poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia pre oblasť tvorby a ochrany pracovného a životného prostredia - manažérov a technikov pre ochranu životného prostredia v oblasti znižovania negatívnych vplyvov výrobných procesov pre výrobnú techniku so zameraním na lesnícku a mobilnú techniku, drevárske stroje a zariadenia, riadenie strojov a zariadení, špecialistov pre priemyslové inžinierstvo a manažment s orientáciou na bezpečnostné inžinierstvo a na oblasť technického zabezpečenia výrobnej činnosti.

Príprava špičkových odborníkov je zameraná na ekologizáciu výrobných procesov, humanizáciu práce, navrhovanie strojov a zariadení pre spracovania dreva tak, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy lesných mobilných strojov na prírodné lesné prostredie a zohľadnili všetky environmentálne aspekty ochrany životného prostredia.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti fakulty je jej vedecko-výskumná činnosť, ktorá je postavená na princípe maximálneho prepojenia pedagogických a vedeckých aktivít, rešpektujúc celosvetové trendy a aktuálne potreby spoločnosti. Ide najmä o znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti výroby, využívanie nových a obnoviteľných energetických zdrojov, efektívne využívanie domácich surovín a uplatňovanie princípov ekologizácie a humanizácie výroby, vrátane riešenia minimalizácie negatívnych dopadov techniky a technológií na životné i pracovné prostredie.

Dnes 7. septembra 2006 prebieha posledný tretí deň konferencie Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese v 5 sekciách, na ktorej boli prezentované súčasné vedecko-výskumné výsledky a prevádzkové poznatky z oblasti environmentálnej a výrobnej techniky a jej aplikácií. Konferencia bola pripravovaná a prebiehala pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Jána Tučeka, CSc. a dekana Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Milana Mikleša, DrSc.


Zdroj: TU vo Zvolene
Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky