Európsky parlament sa vyslovil za prísnejšiu ochranu podzemných vôd

16.06 2006, Enviroportal

Európsky parlament sa vyslovil za prísnejšiu ochranu podzemných vôd

Európsky parlament sa na svojom nedávnom zasadnutí vyslovil za posilnenie štandardov EÚ na obmedzenie úrovní dusičnanov a pesticídov v podzemnej vode, ktorá poskytuje pitnú vodu pre dve tretiny Európanov.

Európsky parlament podporil 13. júna návrhy na sprísnenie smernice z 80. rokov, ktorá sa pokúša riešiť problematiku znečistenia podzemnej vody poľnohospodárskymi rezíduami, akými sú pesticídy a iné škodlivé chemikálie. Text smernice by sa mal teraz vrátiť do Rady ministrov na schválenie v druhom čítaní.

Text, odsúhlasený Parlamentom, ponecháva krajinám EÚ voľnosť pri definovaní prahových hodnôt pre polutanty v podzemnej vode okrem pesticídov a dusičnanov, používaných v poľnohospodárstve. Pokúša sa však tiež zosúladiť metódy, používané na meranie polutantov znečisťujúcich podzemné vody.
Pre dusičnany sú podľa nového textu smernice reziduálne hodnoty ohraničené na 50 mg/liter. Na kompenzáciu potenciálnych strát, ktoré by mohli vzniknúť farmárom v dôsledku uplatňovania novej smernice, poslanci EP navrhli poskytnúť farmárom pomoc v rámci reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Členské štáty by tiež mohli podľa nového znenia smernice voľne poskytnúť výnimky z opatrení na obmedzenie polutantov, ak ich dokážu odôvodniť na základe "vhodných, evidentných a transparentných kritérií".
Proti tejto formulácii sa ohradila EEB - European Environmental Bureau - federácia európskych environmentálnych mimovlánych organizácií, ktorá predpokladá vznik možnosti nekontrolovaných priesakov pesticídov a karcinogénov do podzemnej vody pri ich nesprávnom používaní. Podľa nového textu smernice by malo byť presakovanie odstránené "kedykoľvek je to technicky možné".EEB poukazuje na to, že interpretácia toho, čo a kedy je technicky možné a čo nie je, je v tomto prípade veľmi voľná.
Európske združenie ochrany plodín (ECPA), federácia, zastupujúca výrobcov pesticídov, na hlasovanie v Parlamente nereagovala okamžite.
V rámci rozpravy k tejto správe vystúpila v pléne aj slovenská poslankyňa Irena Belohorská. Uviedla, že kvalita vôd je v mnohých častiach Európskej únie nevyhovujúca a je dôležité sústrediť sa na prevenciu a vyčistenie znečistených zdrojov zároveň. Členským štátom však bola podľa jej slov daná príliš veľká voľnosť na stanovovanie hodnôt dobrého stavu vôd. "Skúsenosti ukazujú, že vynútenie plnenia záväzkov u členských štátov je často zdĺhavé a neraz je spojené s konaním na Európskom súdnom dvore. Keďže podzemné vody nepoznajú hranice, bolo by efektívnejšie, keby mali členské štáty jednotnú normu na kvalifikáciu chemického stavu a kvality vôd všeobecne, a nie aby mal každý štát svoje vlastné normy".

Zdroj: Euractiv

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky