Preskočit na obsah

Európska zelená dohoda: skoncovať s nehospodárnymi obalmi, podporovať opätovné použitie a recykláciu

01.12 2022, Enviroportal

Komisia dnes navrhla nové celoeurópske pravidlá týkajúce sa obalov s cieľom riešiť tento sústavne rastúci zdroj odpadu a frustrácie spotrebiteľov.

Každý Európan vyprodukuje ročne v priemere takmer 180 kg odpadu z obalov. Obaly sú jednou z hlavných oblastí, v ktorých sa siaha po pôvodných materiáloch, keďže v EÚ sa na obaly používa až 40 % plastov a 50 % papiera. Ak by sa neprijali žiadne opatrenia, EÚ by do roku 2030 zaznamenala ďalší nárast odpadu z obalov o 19 % a v prípade odpadu z plastových obalov dokonca o 46 %.

Nové pravidlá majú tento trend zastaviť. Spotrebiteľom umožnia zvoliť si opätovne použiteľné obaly, odbúrajú nadbytočné obaly, obmedzia nadmerné balenie a poskytnú jasné označenia na podporu správnej recyklácie. Pokiaľ ide o priemysel, vytvoria nové obchodné príležitosti, a to najmä pre menšie firmy, znížia potrebu pôvodných materiálov, zvýšia recyklačnú kapacitu Európy a znížia jej závislosť od primárnych zdrojov a externých dodávateľov. Nové pravidlá nasmerujú odvetvie obalov k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

Spotrebiteľom a priemyslu Komisia takisto objasňuje problematiku plastov na biologickej báze, kompostovateľných a biodegradovateľných plastov: stanovuje, pri akom použití sú takéto plasty skutočne environmentálne prospešné a ako by sa mali navrhovať, zneškodňovať a recyklovať.

Návrhy sú kľúčovými stavebnými prvkami akčného plánu pre obehové hospodárstvo v rámci Európskej zelenej dohody, ako aj jeho cieľa, aby sa udržateľné výrobky stali normou. Reagujú aj na konkrétne požiadavky Európanov, ktoré vyjadrili na Konferencii o budúcnosti Európy. 

Predchádzanie vzniku odpadu z obalov, podpora opätovného použitia a plnenia obalov a zabezpečenie recyklovateľnosti všetkých obalov do roku 2030

Navrhovaná revízia právnych predpisov EÚ o obaloch a odpade z obalov má tri hlavné ciele. Po prvé, zabrániť vzniku odpadu z obalov: znížiť ich množstvo, obmedziť zbytočné obaly a podporiť obalové riešenia, ktoré sa dajú opätovne použiť a opätovne naplniť. Po druhé, podporiť vysokokvalitnú recykláciu („uzavretý cyklus“): dosiahnuť, aby sa všetky obaly na trhu EÚ dali do roku 2030 recyklovať ekonomicky realizovateľným spôsobom. A napokon znížiť potrebu primárnych prírodných zdrojov a vytvoriť dobre fungujúci trh s druhotnými surovinami a zvýšiť používanie recyklovaných plastov v obaloch pomocou povinných cieľov.

  • Hlavným cieľom je, aby sa do roku 2040 znížil odpad z obalov o 15 % v porovnaní s rokom 2018, a to v každom členskom štáte na jedného obyvateľa. Viedlo by to k zníženiu celkového objemu odpadu v EÚ o približne 37 % v porovnaní so situáciu, ak by sa právne predpisy nezmenili. Udeje sa to prostredníctvom opätovného použitia aj recyklácie obalov.
  • Na stimuláciu opätovného použitia alebo opätovného naplnenia obalov, kde za posledných 20 rokov došlo k prudkému poklesu, budú musieť spoločnosti ponúkať spotrebiteľom určitý podiel svojich výrobkov v opätovne použiteľných alebo opätovne naplniteľných obaloch, napríklad nápoje a jedlo, ktoré si možno vziať so sebou, alebo pri dodávkach v rámci elektronického obchodu. Takisto dôjde k určitej štandardizácii formátov obalov a jasnému označovaniu opakovane použiteľných obalov.
  • Otázka zjavne zbytočných obalov sa bude riešiť zákazom určitých foriem obalov, napríklad jednorazových balení jedla a nápojov konzumovaných v reštauráciách a kaviarňach, jednorazových balení ovocia a zeleniny, miniatúrnych šampónových fľaštičiek či iných miniatúrnych balení v hoteloch.  
  • Cieľom mnohých opatrení je zabezpečiť úplnú recyklovateľnosť obalov do roku 2030. Ich súčasťou je stanovenie kritérií navrhovania obalov, vytvorenie povinných systémov zálohovania plastových fliaš a hliníkových plechoviek a objasnenie, ktoré veľmi obmedzené druhy obalov musia byť kompostovateľné, aby ich spotrebitelia mohli vyhadzovať do biologického odpadu.
  • Zavedie sa aj povinný podiel recyklovaného obsahu, ktorý výrobcovia musia zapracovať do nových plastových obalov. Vďaka tomu sa recyklované plasty môžu stať cennou surovinou, ako sa už ukazuje na príklade PET fliaš v súvislosti so smernicou o jednorazových plastoch.

V návrhu sa vysvetlia nejasnosti, pokiaľ ide o to, ktoré obaly patria do ktorého recyklačného koša. Každý obal bude označený etiketou uvádzajúcou, z čoho je obal vyrobený a do ktorého toku odpadu by mal ísť. Nádoby na zber odpadu budú mať rovnaké označenia. Všade v EÚ sa budú používať rovnaké symboly.

Navrhovanými opatreniami by sa do roku 2030 znížili emisie skleníkových plynov z obalov na hodnotu 43 miliónov ton v porovnaní so 66 miliónmi ton, ak by sa legislatíva nezmenila. Toto zníženie je približne rovnaké ako ročné emisie Chorvátska. Spotreba vody by sa znížila o 1,1 milióna m3. Náklady v súvislosti s environmentálnymi škodami pre hospodárstvo a spoločnosť by sa v porovnaní s referenčnou hodnotou na rok 2030 znížili o 6,4 miliardy eur.

Odvetvie jednorazových obalov bude musieť do transformácie investovať, ale celkový vplyv na hospodárstvo a tvorbu pracovných miest v EÚ je pozitívny. Očakáva sa, že samotné posilnenie opätovného použitia plastov povedie do roku 2030 k vytvoreniu viac ako 600 000 pracovných miest v tomto odvetví, pričom mnohé z nich sa vytvoria v miestnych malých a stredných podnikoch. V oblasti obalových riešení očakávame veľa inovácií, vďaka ktorým bude znižovanie spotreby plastov, ich opätovné používanie a recyklovanie praktické. Opatrenia by mali priniesť aj finančnú úsporu: každý Európan by mohol ušetriť takmer 100 eur ročne, ak podniky zohľadnia svoje úspory v prospech spotrebiteľov. 

Odstránenie nejasností v súvislosti s plastmi na biologickej báze, biodegradovateľnými a kompostovateľnými plastmi

Používanie a výroba plastov na biologickej báze, biodegradovateľných a kompostovateľných plastov sa neustále zvyšuje. Na to, aby tieto plasty mali na životné prostredie pozitívny vplyv a aby sa, naopak, nezhoršovalo znečisťovanie plastmi, zmena klímy a strata biodiverzity, musia byť splnené určité podmienky.

Komisia vo svojom novom rámci objasňuje, ako sa môžu tieto plasty stať súčasťou udržateľnej budúcnosti.

Biomasa používaná na výrobu plastov na biologickej báze sa musí získavať udržateľným spôsobom bez poškodzovania životného prostredia a so zreteľom na zásadu „kaskádového využívania biomasy“: výrobcovia by mali ako surovinu uprednostňovať využívanie organického odpadu a vedľajších produktov. Okrem toho sa v záujme boja proti environmentálne klamlivým tvrdeniam a zavádzaniu spotrebiteľov musia výrobcovia vyhýbať všeobecným tvrdeniam o plastových výrobkoch ako o „bioplastoch“ či „plastoch na biologickej báze“. Keď výrobcovia informujú o obsahu, ktorý má biologický základ, mali by uvádzať presný a merateľný podiel plastov na biologickej báze v danom výrobku (napríklad: „50 % obsahu výrobku pozostáva z plastov na biologickej báze“).

biodegradovateľným plastom treba pristupovať obozretne. V udržateľnej budúcnosti majú svoje miesto, ale musia sa zacieliť na konkrétne použitia, v ktorých sa preukáže ich environmentálny prínos a hodnota pre obehové hospodárstvo. Biodegradovateľné plasty by v žiadnom prípade nemali vyvolávať presvedčenie, že sa smú hocikde vyhadzovať. Zároveň musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, ako dlho trvá ich biologický rozklad, za akých okolností a v akom prostredí. Výrobky, ktoré sa pravdepodobne vyhodia, vrátane výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica o jednorazových plastoch, nemožno považovať ani ich označiť za biodegradovateľné.

Priemyselne kompostovateľné plasty by sa mali používať len vtedy, ak majú environmentálny prínos, nemajú negatívny vplyv na kvalitu kompostu a ak je zavedený riadny systém zberu a spracovania biologického odpadu. Priemyselne kompostovateľné obaly budú povolené len v prípade čajových vrecúšok, kávových vankúšikov z filtrového papiera, nálepiek na ovocí a zelenine a veľmi ľahkých plastových tašiek. Na výrobkoch sa vždy musí uvádzať, že sú certifikované na priemyselné kompostovanie v súlade s normami EÚ.

Ďalšie kroky

Návrh týkajúci sa obalov a odpadu z obalov teraz posúdi Európsky parlament a Rada v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Politickým rámcom pre plasty na biologickej báze, biodegradovateľné a kompostovateľné plasty sa bude riadiť ďalšie úsilie EÚ v tejto oblasti, napríklad požiadavky na ekodizajn udržateľných výrobkov, programy financovania a medzinárodné diskusie. Komisia nabáda občanov, verejné orgány a podniky, aby tento rámec využívali vo svojich politických, investičných alebo nákupných rozhodnutiach.

Súvislosti

Obaly sú nevyhnutné na ochranu a bezpečnú prepravu tovaru, avšak zároveň majú značný vplyv na životné prostredie a používanie pôvodných materiálov. Množstvo odpadu z obalov rastie, často rýchlejším tempom než HDP. Objem odpadu z obalov sa v EÚ za posledných 10 rokov zvýšil o viac ako 20 % a predpokladá sa, že ak sa neprijmú žiadne opatrenia, stúpne do roku 2030 o ďalších 19 %.

Plasty na biologickej báze, kompostovateľné a biodegradovateľné plasty sa v našom každodennom živote objavujú ako alternatívy ku konvenčným plastom. Občania ich môžu nájsť napríklad v obaloch, spotrebnom tovare a textilnom priemysle, ako aj v iných odvetviach. Keďže sa nazývajú „bio“, spotrebitelia to vnímajú tak, že sú pre životné prostredie určite prospešné. To však platí len do určitej miery.

Dnešný balík opatrení na riešenie týchto otázok nadväzuje na prvý balík opatrení v oblasti obehového hospodárstva prijatý v marci 2022. Ten obsahoval nové nariadenie o ekodizajne udržateľných výrobkov, stratégiu EÚ v oblasti udržateľných a obehových textílií a návrhy nových opatrení s cieľom posilniť postavenie spotrebiteľov a umožniť im zohrávať plnohodnotnejšiu úlohu v zelenej transformácii.

Ďalšie informácie:

Politický rámec EÚ pre plasty na biologickej báze, biodegradovateľné a kompostovateľné plasty

Návrh na revíziu právnych predpisov EÚ o obaloch a odpade z obalov

Otázky a odpovede týkajúce sa obalov a odpadu z obalov

Otázky a odpovede týkajúce sa plastov na biologickej báze

Informačný prehľad o obaloch a plastoch na biologickej báze

Tlačová správa o certifikácii odstraňovania CO₂ 

Otázky a odpovede týkajúce sa certifikácie odstraňovania CO₂

Informačný prehľad o certifikácii odstraňovania CO₂

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Odpady