Preskočit na obsah

Európa: Kvalita vody na kúpanie je výborná

03.06 2021, Enviroportal

Podľa výročnej správy o vode na kúpanie v roku 2020 splnilo tie najprísnejšie normy Európskej únie na „výbornú“ kvalitu vody takmer 83 % európskych lokalít na kúpanie. Najnovšie hodnotenie, ktoré vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou, vychádza z monitorovania z roku 2020, ktoré zahŕňalo 22 276 lokalít na kúpanie v celej Európe. 

Podiel pobrežných a vnútrozemských lokalít na kúpanie s „výbornou“ kvalitou vody sa v Európe v posledných rokoch ustálil na približne 85 %. V roku 2020 dosiahol 82,8 %. Minimálne normy na „dostatočnú“ kvalitu vody boli v roku 2020 splnené v 93 % monitorovaných lokalít. V piatich krajinách – na Cypre, v Rakúsku, Grécku, na Malte a v Chorvátsku – malo výbornú kvalitu 95 % alebo viac vôd na kúpanie.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti uviedol: „Kvalita vody na kúpanie je v Európe aj naďalej vysoká. Pre Európanov, ktorí budú toto leto smerovať na pláže a kúpaliská, je to dobrá správa. Ide o ilustračný obrázokvýsledok viac než 40-ročného uplatňovania smernice o vode určenej na kúpanie, tvrdej práce zanietených odborníkov a spolupráce. Vďaka akčnému plánu nulového znečistenia prijatému v máji budú vody zdravé a bezpečné a naše moria a rieky čisté.“

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, doplnil: „Po štyroch desaťročiach opatrení zameraných na prevenciu a znižovanie znečistenia je kvalita európskych vôd na kúpanie stabilne vysoká. Právne predpisy EÚ nielenže pomohli zvýšiť celkovú kvalitu, ale zároveň pomohli identifikovať oblasti, v ktorých sú potrebné osobitné kroky.“

Dve tretiny lokalít na kúpanie sa nachádzajú pri európskom pobreží. Výsledky sú pre plavcov dobrou nápovedou, kde môžu nájsť najkvalitnejšiu vodu na kúpanie. V súčasnom hodnotení nebolo možné klasifikovať kvalitu vody na kúpanie vo viacerých lokalitách, pretože protipandemické opatrenia neumožnili odobrať dostatočné množstvo vzoriek.

V roku 2020 malo v Európe nevyhovujúcu kvalitu vody 296, resp. 1,3 % lokalít na kúpanie. Hoci podiel lokalít s nevyhovujúcou kvalitou vody od roku 2013 mierne klesol, pretrvávajú problémy najmä pri posudzovaní zdrojov znečistenia a zavádzaní integrovaných opatrení v oblasti vodného hospodárstva. V lokalitách na kúpanie, v prípade ktorých je ťažké zistiť pôvod alebo príčinu znečistenia, sú potrebné osobitné štúdie zdrojov znečistenia.

V rámci akčného plánu nulového znečistenia (EN) a v súlade so stratégiou biodiverzity (EN) Komisia nedávno začala revíziu smernice o vode určenej na kúpanie (EN). Jej cieľom je posúdiť, či súčasné pravidlá stále postačujú na ochranu verejného zdravia a zlepšovanie kvality vody alebo či treba existujúci rámec zdokonaliť, najmä zameraním sa na nové parametre. V rámci tohto procesu Komisia čoskoro osloví komunitu zainteresovaných strán prostredníctvom online verejnej konzultácie.

Slovensko a kvalita vody na kúpanie

Na Slovensku je 32 lokalít vôd na kúpanie. V roku 2020 bolo spolu vyhodnotených 157 vzoriek. Výbornú kvalitu malo 56,3 %, dobrú 21,9 % a dostatočnú 9,4 %, neklasifikovaných bolo 12,5 %. K zlepšeniu kvality vody na kúpanie došlo v 3 lokalitách  Počúvadlianske jazero, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá – Senec. K zhoršeniu došlo v 4 lokalitách: Zlaté piesky, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – Nová Kelča – poloostrov Krym, Zelená voda – Nové mesto nad Váhom. 

Vývoj

Kvalita vody na kúpanie v Európe sa za posledných 40 rokov výrazne zlepšila, a to aj vďaka smernici EÚ o vode určenej na kúpanie. Smernicou sa zaviedlo účinné monitorovanie a riadenie kvality vody, čo v kombinácii s ďalšími právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia, ako je napríklad smernica o čistení komunálnych odpadových vôd (1991), viedlo k tomu, že sa do vody určenej na kúpanie dostáva výrazne menej neupravených alebo len čiastočne upravených komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Vďaka tomu v čoraz väčšom počte lokalít dochádzalo k znižovaniu znečistenia, čo viedlo k výraznému zlepšeniu kvality vody. V rámci prebiehajúcej revízie smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (EN) sa posudzuje, ako možno v celej EÚ prijať lepšie opatrenia na dôsledné riešenie nadmerných tokov odpadových vôd, a to najmä vzhľadom na dôsledky zmeny klímy.

Všetky členské štáty EÚ spolu s Albánskom a so Švajčiarskom monitorujú svoje lokality na kúpanie podľa ustanovení smernice EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie.

V právnych predpisoch sa uvádza, kedy možno kvalitu vody na kúpanie klasifikovať ako „výbornú“, „dobrú“, „dostatočnú“ alebo „nevyhovujúcu“, v závislosti od úrovní zistených fekálnych baktérií. Ak je kvalita vody klasifikovaná ako „nevyhovujúca“, mali by členské štáty EÚ podniknúť určité kroky, napr. vydať zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa. Mali by o tom informovať verejnosť a prijať vhodné nápravné opatrenia.

Ďalšie informácie: 

Zdroj: EEA

 

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Informačné zdroje Voda Zdravie a ŽP