EÚ má nové pravidlá pre zníženie znečisťovania ovzdušia

15.12 2016, TASR

Európska komisia (EK) ocenila, že Európsky parlament a Rada dnes svojím podpisom schválili novú smernicu o národných emisných stropoch. Smernica, ktorej návrh predložila eurokomisia a ktorá stanovuje prísnejšie limity pre päť hlavných znečisťujúcich látok v Európe, nadobudne účinnosť 31. decembra 2016.

Podľa odhadov exekutívy EÚ povedie zavedenie smernice do praxe k zníženiu negatívnych dôsledkov znečisteného ovzdušia, ako sú ochorenia dýchacích ciest a predčasné úmrtia, o 50 percent do roku 2030. Komisia upozornila, že hoci látky znečisťujúce ovzdušie sú neviditeľné, ľudia si čoraz viac uvedomujú význam kvality vzduchu, ktorý dýchajú, a sú znepokojení možnými následkami pre zdravie. Dohoda o prísnejších limitoch v smernici o národných emisných stropoch prispeje tiež k zlepšeniu kvality sladkej vody, pôdy a ekosystémov a pomôže riešiť vplyvy škodlivých častíc, spôsobujúcich klimatické zmeny. Smernica je ústredným prvkom rozsiahlejšieho programu EK s názvom Čisté ovzdušie pre Európu.

Eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Karmenu Vella upozornil, že nové pravidlá pre kvalitu ovzdušia sú zásadným medzníkom v boji proti "neviditeľnému zabijakovi" - znečistenému vzduchu. ,,Znečistenie ovzdušia v Európe zabíja vyše 450 000 ľudí ročne. Desaťkrát viac ako dopravné nehody," upozornil Vella. Spresnil, že vlády členských štátov musia začať zavádzať tieto pravidlá, pričom eurokomisia bude s národnými vládami spolupracovať a podporovať ich. Členské štáty musia túto smernicu začleniť do vnútroštátnej legislatívy do 30. júna 2018. Do roku 2019 majú vypracovať národné programy kontroly znečisťovania ovzdušia, v ktorých stanovia také opatrenia, aby sa emisie piatich hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie do roku 2020 a 2030 znížili o dohodnutý percentuálny podiel.

Národné vlády musia tento zámer koordinovať s plánmi a investíciami v oblastiach dopravy, poľnohospodárstva, energetiky a klímy. EK upozornila, že pôjde o nemalé investície, tieto výdavky však budú mnohonásobne vyvážené prínosom v podobe úspor nákladov na zdravotnú starostlivosť a pracovnú neschopnosť.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie Zdravie a ŽP