EÚ: lepšia informovanosť občanov o hrozbe závažných havárií

15.08 2012, Enviroportal

Nové predpisy zabezpečujúce lepšiu informovanosť občanov EÚ o závažných hrozbách, ktoré pre nich predstavujú priemyselné komplexy v ich bezprostrednej blízkosti, sú v platnosti od 13. augusta. Tieto pravidlá tvoria súčasť inak veľmi technickej aktualizácie smernice Seveso, ktorá je kľúčovým nástrojom riadenia priemyselných rizík a ktorej znenie sa prispôsobuje tak, aby sa v ňom odzrkadľovali nedávne zmeny v medzinárodnej a európskej klasifikácii chemikálií.

Smernica ukladá členským štátom povinnosť vypracovať havarijné plány a ďalšiu bezpečnostnú dokumentáciu pre oblasti nachádazajúce sa v okolí priemyselných komlexov, v ktorých sa manipuluje s veľkými množstvami nebezpečných látok. 

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: ,,Smernica Seveso III bude pre občanov i životné prostredie znamenať lepšiu ochranu proti závažným haváriám. Zároveň bude znamenať, že občania budú lepšie informovaní a vo väčšej miere zainteresovaní na rozhodnutiach o územnom plánovaní."    

Zmeny v smernici:

  • lepší prístup občanov k informáciám o rizikách vyplývajúcich z činností priemyselných komplexov nachádzajúcich sa v ich blízkosti, ako aj o tom, ako sa správať v prípade havárie; tým sa zároveň zvýši dôvera občanov vo fungovanie týchto spoločností;
  • účinnejšie predpisy o účasti dotknutej verejnosti na projektoch územného plánovania týkajúcich sa zariadení v rámci Seveso;
  • prístup k spravodlivosti pre občanov, ktorým nebol umožnený náležitý prístup k informáciám alebo účasti na rozhodovaní;
  • prísnejšie normy pre inšpekcie podnikov, aby sa zaistilo účinnejšie presadzovanie pravidiel bezpečnosti.

Verejné informácie o rizikách musia sprístupňovať podniky v elektronickej podobe. Všetky podniky, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy, budú musieť poskytovať informácie o tom, akým spôsobom sa vyhlasuje poplach a ako by občania mali konať v prípade závažnej havárie. Keď dôjde k havárii, príslušné orgány budú musieť informovať všetky osoby, o ktorých predpokladajú, že budú haváriou ovplyvnené, a oznámiť hlavné opatrenia prijaté na jej riešenie. Zmenami v zákonoch o územnom plánovaní sa zavedie vhodná "bezpečná" vzdialenosť v plánoch nových podnikov a v plánoch infraštruktúry v blízkosti existujúcich podnikov. Sprísnené boli aj procesné požiadavky na verejnú konzultáciu o projektoch, plánoch a programoch. Keď orgány a podniky posudzujú potenciál závažných havárií a prijímajú opatrenia na ich riešenie, budú musieť lepšie zohľadniť potenciálne zvýšené riziko vyplývajúce z blízkosti iných priemyselných zariadení a potenciálne vplyvy na zariadenia nachádzajúce sa v blízkosti. 

Členské štáty budú musieť uplatňovať tieto pravidlá od 1. júna 2015, čo je zároveň dátum, keď v Európe nadobudnú úplnú účinnosť nové právne predpisy o klasifikácii chemikálií.

Viac informácií:

  • Prevencia závažných priemyselných havárií
  • Smernica 2003/105/ES EP a Rady doplňujúca smernicu Rady 96/82/ES o kontrole veľkých havarijných nebezpečenstiev zahŕňajúcich nebezpečné látky [SK / EN]
  • Smernica EP a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES [SK / EN]

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Priemysel