EP umožní členským štátom zakázať geneticky modifikované plodiny na svojom území

13.01 2015, Europa.sk

Európsky parlament schválil 13. 1. 2015 legislatívny návrh, ktorý umožní členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území kultiváciu plodín obsahujúcich geneticky modifikované organizmy, a to aj v prípade, že boli schválené na úrovni EÚ. Smernica, na ktorej znení sa Parlament neformálne dohodol s Radou v decembri, bola pôvodne predložená už v roku 2010.


Legislatívny proces však kvôli nezhodám medzi členskými štátmi uviazol na štyri roky v slepej uličke.,,Táto dohoda poskytne viac flexibility členským štátom, ktoré si želajú obmedzenie kultivácie geneticky modifikovaných plodín na svojom území. Bude však tiež usmerňovať debatu medzi zástancami a odporcami geneticky modifikovaných plodín, ktorá nie je ani zďaleka na konci," uviedla parlamentná spravodajkyňa legislatívnych zmien Frédérique Ries (ALDE, BE). ,,Pokiaľ ide o ďalší postup, vkladám svoju dôveru do formálneho prísľubu predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera, že posilní demokratický proces s povoľovaním geneticky modifikovaných organizmov v Európe a zaistí, že výskum bude skutočne nezávislý," dodala. Text smernice, na ktorom sa parlamentní vyjednávači dohodli so zástupcami ministrov EÚ, bol v pléne schválený pomerom hlasov 480 (za): 159 (proti): 58 (zdržalo sa hlasovania).

Posúdenie a riadenie rizika
Nové pravidlá umožnia členským štátom zakázať geneticky modifikované organizmy (GMO) z dôvodov súvisiacich s politikou v oblasti životného prostredia, a to nad rámec zdravotných a environmentálnych rizík, na ktoré môže pri posudzovaní poukázať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Členské štáty však budú môcť zakázať geneticky modifikované plodiny aj z iných dôvodov, napríklad požiadaviek v oblasti územného plánovania, sociálno-ekonomických dopadov, v snahe o predchádzanie neúmyselnej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v iných produktoch, ako aj cieľov poľnohospodárskej politiky. Zákaz by sa mal týkať aj skupín geneticky modifikovaných organizmov definovaných plodinou alebo vlastnosťami.

Predtým, ako bude môcť členský štát pristúpiť k obmedzeniu alebo zákazu kultivácie akejkoľvek geneticky modifikovanej plodiny na svojom území, súhlas s takýmto opatrením bude môcť v rámci postupu, ktorý predpokladá nová legislatíva, vyjadriť aj dotknutá spoločnosť, ktorá stojí za žiadosťou o povolenie. Členský štát však môže prijať obmedzenie kultivácie aj jednostranne, teda aj v prípade, že s ním dotknutá spoločnosť nesúhlasí. Kukurica MON810 je v súčasnosti jedinou geneticky modifikovanou plodinou, ktorá sa pestuje v Európskej únii. Geneticky modifikované zemiaky Amflora zakázal po prvotnom súhlase zo strany Európskej komisie Všeobecný súd EÚ v roku 2013.

Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii iných produktov geneticky modifikovanými plodinami, a venovať osobitnú pozornosť snahám o zabránenie cezhraničnej kontaminácii, uvádza sa v schválenom texte.

Viac informácií:

Zdroj: Európsky parlament

Copyright © Europa.sk 2020

Súvisiace články

Značky

GMO Legislatíva