Preskočit na obsah

EP: Spoločná poľnohospodárska politika sa musí snažiť o udržanie biodiverzity

20.04 2012, Enviroportal

EP: Spoločná poľnohospodárska politika sa musí snažiť o udržanie biodiverzity

Ochrana a obnova poškodených ekosystémov si vyžaduje vyššiu politickú prioritu, uvádza sa v uznesení, ktoré v piatok (20. 4.) schválil Európsky parlament. Keďže sa Únii nepodarilo dosiahnuť svoje ciele pre rok 2010 v oblasti biodiverzity, poslanci vyzvali na jej začlenenie do všetkých kľúčových politík EÚ. Existujúce dotácie, ktoré škodia životnému prostrediu, by mali byť pomenované a do roku 2020 postupne vyradené.

Poukazujúc na najnovšie štúdie, ktoré potvrdzujú trend znižovania biodiverzity v EÚ, uznesenie konštatuje, že strata biodiverzity prináša pre spoločnosť zničujúce hospodárske náklady, čo sa doposiaľ v dostatočnej miere nezohľadnilo v hospodárskych a iných politikách Únie.

Uznesenie (schválené pomerom hlasov 414 za : 55 proti : 64 zdržalo sa), je reakciou Parlamentu na stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, ktorú predložila Európska komisia v máji 2011.

,,Služby, ktoré nám poskytuje príroda, ako čistá voda, čisté ovzdušie, úrodná pôda, jedlo, sú nielen rozhodujúce pre blaho ľudstva, ale tiež predstavujú astronomickú ekonomickú hodnotu. Podľa ekonómov prichádzame každoročne o 3% HDP v dôsledku straty biodiverzity. Európsku úniu to stojí 450 mld. eur ročne. V porovnaní s týmto číslom je investícia 5,8 mld. eur do [sústavy chránených území EÚ] Natura 2000 mimoriadne výhodná!" uviedol spravodajca uznesenia, poslanec Gerben-Jan Gerbrandy.

,,Skutočným kľúčom k riešeniu tejto problematiky nie je nová stratégia, ale skôr chystané reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky v oblasti rybného hospodárstva a viacročný finančný rámec," uvádza sa v uznesení.

Nové ciele pre európskych poľnohospodárov

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) by sa podľa poslancov nemala obmedzovať iba na produkciu potravín a rozvoj vidieka, ale tiež na ochranu biodiverzity. Parlament vyjadril poľutovanie na tým, že opatreniami SPP na ochranu životného prostredia ,,doposiaľ nebolo možné zastaviť celkový pokles biodiverzity v EÚ."

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ by sa mala preorientovať na poskytovanie kompenzácii poľnohospodárom za dodávanie verejných statkov, ,,pretože trh v súčasnosti nie je schopný začleniť hospodársku hodnotu dôležitých verejných statkov, ktoré poľnohospodárstvo môže poskytovať."

Zrušenie škodlivých dotácií

Všetky platby v rámci SPP vrátane platieb od roku 2014 by sa mali zakladať ,,na prísnych pravidlách krížového plnenia, ktoré pomáhajú pri zachovávaní biodiverzity a ekosystémových služieb" a dodržiavať ustanovenia smernice o vtákoch, smernice o biotopoch, právne predpisy týkajúce sa pesticídov a biocídov, ako aj rámcovú smernicu o vode, uvádza sa v uznesení.

Kontrola poľnohospodárskych postupov by mala byť podľa poslancov posilnená s cieľom zabrániť strate biodiverzity. Všetky existujúce dotácie, ktoré škodia životnému prostrediu by mali byť identifikované a do roku 2020 postupne zrušené.

Viac informácií: www.europarl.europa.eu

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Legislatíva