Preskočit na obsah

EnvirOtázniky 2005

28.09 2005, Enviroportal

EnvirOtázniky 2005

EnvirOtázniky 2005
OLYMPIÁDA O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
I. ročník celoslovenskej korešpondenčnej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl
Termín uzávierky: 15. december 2005
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia , Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania
Odborný garant: RNDr. Jozef Dupej, CSc., námestník generálneho riaditeľa SAŽP

Poslanie súťaže

Cieľom olympiády je pritiahnuť záujem detí základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia všeobecne ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

Organizácia súťaže a jej priebeh

Do súťaže prihlasuje žiakov škola. Prihlasovací formulár so súťažnými otázkami si škola rozmnoží podľa potreby a záujmu žiakov. Počet zapojených žiakov z jednej školy je neobmedzený. Vyplnené formuláre s kompletnými údajmi o škole a žiakovi je potrebné poslať priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 15. decembra 2005.

Súťažná kategória

žiaci II. stupňa základných škôl

Podmienky súťaže

Obsahové zameranie: olympiáda pozostáva z 10 otázok v každej z nasledovných oblastí: environmentalistika, ekológia, trvalo udržateľný rozvoj, globálne problémy, ochrana prírody a krajiny, domáca ekológia.

Druhy otázok: olympiáda je riešená dotazníkovou formou. Otázky sú otvorené, vyžadujú si písomnú odpoveď, uzavreté s možnosťou výberu správnych odpovedí a kombinované otázky.

Pravidlá riešenia:

- na začiatku je potrebné vyplniť tabuľku s údajmi o škole a žiakovi
- olympiádu rieši spravidla jeden žiak a dodržanie tohoto pravidla potvrdzuje čestným vyhlásením o samostatnej práci pri vypĺňaní súťažných otázok, ktoré sa nachádza na poslednej strane dotazníka
- každá uzavretá otázka má len 1 správnu odpoveď, správna odpoveď by mala byť vyznačená zakrúžkovaním prislúchajúceho písmenka
- pri otvorených a kombinovaných otázkach bude uznaná len odpoveď obsahujúca všetky informácie požadované v zadaní otázky, čiastočne správna odpoveď nebude uznaná
- zmena odpovede musí byť jasne a čitateľne vyznačená, inak odpoveď nebude uznaná

Systém bodovania:
za každú správnu odpoveď dostáva žiak 1 bod. O celkovom umiestnení žiaka rozhoduje súčet všetkých bodov. Maximálny počet bodov je 60. V prípade rovnakého počtu bodov žiakov na prvých miestach rozhodnú rozstrelové otázky v dodatočnom dotazníku.

Zaslané práce musia spĺňať požadované podmienky.
Prihlášky so súťažnými odpoveďami bez riadne vyplnených údajov o škole a žiakovi, bez čestného prehlásenia alebo doručené po termíne uzávierky nebudú do súťaže zaradené!

Prihláškový formulár - EnvirOtázniky 2005.

Ceny

Po uzavretí a vyhodnotení olympiády budú výsledky zverejnené v Enviromagazíne a na internetových stránkach www.sazp.sk, www.enviroportal.sk. Traja najúspešnejší riešitelia získajú zaujímavé a hodnotné ceny.

1. miesto - snowboard
2. miesto - bicykel
3. miesto - stan
1. - 10. miesto - hodnotná kniha


Kontaktná adresa

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika


Telefón: +421 048 471 37 43
Fax: +421 048 471 37 43
email: simonovicova@sazp.sk, koskova@sazp.sk, ev@sazp.sk

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky