X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe

16.11 2020, Enviroportal

Prvá časť publikácie Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží okrem iného popisuje sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, napríklad na sanácie záťaží po Sovietskej armáde.

Publikácia si kladie za cieľ postupne v niekoľkých častiach informovať o úspešných aktivitách Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia či Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ale aj súkromných spoločností v oblasti manažmentu a odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku.

Dobrá prax v tomto ponímaní predstavuje nielen dobre vykonanú prácu s dobrými a trvalo udržateľnými výsledkami, ale predstavuje aj modelové odporúčanie na rozširovanie úspešných skúseností z praxe.

Autori publikácie zamerali najmä na dobré príklady z praxe realizované v rámci Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) za obdobie rokov 2007 – 2013.

Okrem toho bola vydaná Metodická príručka geologického prieskumu životného prostredia v znečistenom území, ktorej cieľom je stanoviť metodické postupy geologických prác vykonávaných v rámci geologického prieskumu životného prostredia so zohľadnením účelu a etapy geologických prác.

Materiál je určený jednak zodpovedným riešiteľom geologických úloh, ktorí vykonávajú geologický prieskum životného prostredia podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach, prípadne vykonávajú zodpovedajúce prieskumné práce za iným účelom, a takisto objednávateľom geologických prác, verejným obstarávateľom geologických prác a orgánom štátnej správy, ktorých činnosť sa týka znečistených území. Takisto ho využijú aj projektoví manažéri sekcie fondov EÚ.

Riešiteľom a zhotoviteľom geologických prác bude slúžiť ako príručka správneho vykonávania geologického prieskumu znečisteného územia či ako podporná argumentácia k požiadavkám na geologický prieskum vo vzťahu k objednávateľom.

Štátna správa ju využije ako nástroj pri posudzovaní správnosti vykonaného geologického prieskumu, ako prostriedok na nastavenie minimálnych požiadaviek na geologický prieskum realizovaný pre účely iných zákonov (vodný zákon, zákon o environmentálnej škode apod.)
Metodickú príručku vydala Slovenská agentúra životného prostredia v úzkej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia.

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Environmentálne záťaže Informačné zdroje Rezort MŽP SR