Environmentálne označovanie ako podpora TUR

04.09 2006, Enviroportal

Environmentálne označovanie ako podpora TUR

Zabezpečovanie potrieb spoločnosti dlho nebralo ohľad na environmentálnu hodnotu tovarov, služieb a práce. V posledných desaťročiach hlavne pri napĺňaní dokumentov AGENDY 21, ktoré sa premietli do regionálnych a národných rozvojových stratégií trvalo udržateľného rozvoja (TUR), sa ako nevyhnutné javí zabezpečovať zefektívnenie výroby, znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti a realizácie zmeny modelov výroby a spotreby.
Nové vymedzenie vzťahu ekonomického rastu a ochrany životného prostredia má významné dôsledky na typy nástrojov a trendov v environmentálnom manažérstve, ktoré sa považujú za vhodné pre zabezpečenie TUR a environmentálne priaznivého ekonomického správania sa priemyslu. V environmentálnom manažmente má stále väčší význam orientácia na výrobok a hodnotenie vplyvov počas jeho celého životného cyklu, riadenie jeho aspektov, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie.

Zameranie environmentálneho manažmentu na konečný produkt - výrobok, službu je logickým vyústením doterajšieho vývoja environmentálneho manažmentu. Orientácia na výrobok rieši hľadanie optimálnej rovnováhy medzi preventívnou stratégiou a stratégiou koncových riešení tak, aby koncové riešenia ochrany zložiek životného prostredia boli stále zmenšujúcim sa doplnkom preventívnych opatrení integrovaných do samotných procesov zabezpečujúcich výrobu a služby. Zložky životného prostredia sa stávajú médiom, v ktorom sa postupne stráca konkrétny materiálový tok, ktorý sa nepodarilo premeniť na žiadaný produkt.

Ďalším dôležitým trendom environmentálneho manažmentu smerujúceho k TUR je rastúci význam informácií o produkovanom znečistení a ich sprístupňovanie verejnosti. Význam tohto trendu rastie s rastúcim významom regiónov, miestnej štátnej správy a samosprávy a samotnej verejnosti v environmentálnom manažmente týkajúcich sa miestnych i globálnych problémov.

Uvedeným trendom je spoločné postupné rozširovanie zodpovednosti za stav životného prostredia zo štátu na samotných znečisťovateľov a na verejnosť. Tento trend nastoľuje potrebnú spätnú väzbu. Významným momentom v rámci tohto trendu je uplatňovanie environmentálneho označovania, ktorý posúva stratégiu čistejších technológií od výrobných procesov k samotným výrobkom a ich dizajnu. Môžeme ho označiť za ďalší významný posun v environmentálnom manažmente, ktorý sa nezastaví len pri výrobku, ale pôjde cez celý dodávateľský reťazec až k novému dizajnu celej služby. Riešenie problémov ochrany životného prostredia predovšetkým prostredníctvom efektívneho používania zdrojov je nezvratným trendom, ktorý environmentálny manažment sleduje a napĺňa cez legislatívne a ekonomické nástroje. Pričinením dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky - environmentálneho označovania, ktoré využíva situáciu na trhu a environmentálnu uvedomelosť účastníkov trhu - môže byť urýchlené riešenie strát na životnom prostredí a rýchlejšie napĺňanie vízie TUR.


Viac na tému Environmentálne označovanie ako podpora TUR čítajte v ENVIROMAGAZÍNe 4/2005.
Zdroj: Ing. Magdaléna Pridavková, MŽP SR, odbor manažmentu environmentálnych rizík, ENVIROMAGAZÍN 4/2005

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky