Preskočit na obsah

Envirokriminalita je štvrtou najrozsiahlejšou organizovanou trestnou činnosťou

22.10 2021, Enviroportal

Zločiny proti prírode, ako napríklad nelegálne zabíjanie, trávenie živočíchov, odchyt do pascí alebo nelegálny obchod s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, sú hneď po ničení biotopov druhou najväčšou bezprostrednou hrozbou pre prežitie druhov vo voľnej prírode.

Skutočný dopad a rozsah týchto nezákonných činov sa podceňuje a vo všeobecnosti sú považované za menej závažné trestné činy. Projekt SWiPE, podporený z programu EÚ LIFE, spúšťa kampaň s cieľom zvýšiť povedomie širokej i odbornej verejnosti o skutočných dopadoch environmentálnej trestnej činnosti páchanej na rastlinách a voľne žijúcich živočíchoch v Európe.

Kriminalita týkajúca sa voľne žijúcich druhov je po obchode so zbraňami, drogami a ľuďmi štvrtou najrozsiahlejšou medzinárodne organizovanou trestnou činnosťou na svete. Podľa správy UNEP-INTERPOL z roku 2016 (EN) sa odhaduje, že celková environmentálna kriminalita dosahuje hodnotu až 258 miliárd dolárov ročne a často súvisí s inými závažnými zločinmi, ako sú podvody, pranie špinavých peňazí a korupcia.

Veľké množstvo nelegálnych obchodov s druhmi smeruje z Afriky cez Európu do Ázie, no niektoré končia aj priamo v Európe. Európa teda zohráva v boji proti týmto zločinom dôležitú úlohu. Environmentálne trestné činy zamerané na voľne žijúce druhy sa však dejú aj priamo v krajinách EÚ a ohrozujú aj európske druhy. Nezákonne sa obchoduje napríklad s jesetermi a úhormi, pytliactvo ohrozuje veľké šelmy, ako sú vlky, medvede a rysy, a dravé vtáky sú usmrcované často dôsledkom otráv. Jedná sa o závažné nezákonné aktivity, ktoré nemôžeme tolerovať a ktoré sa dajú zastaviť len spoločným úsilím.

Zločiny proti prírode sú zločiny proti nám

Kampaň Zločiny proti prírode sú zločiny proti nám spúšťame videom inšpirovaným scénami vyšetrovania trestných činov páchaných na voľne žijúcich živočíchoch. Postupne budeme počas kampane realizovať aj ďalšie aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o rozsahu týchto nezákonných aktivít a o ich dopade na voľne žijúce druhy a v konečnom dôsledku i na človeka.

Kampaň sa snaží zároveň inšpirovať tak expertov, ako aj verejnosť, aby sme sa začali vážnejšie zaoberať bojom proti tomuto typu envirokriminality. V súčasnosti prebieha proces revízie Smernice o environmentálnej kriminalite a Európskeho akčného plánu proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ktorých efektívna podoba poskytuje veľkú príležitosť v boji proti envirokriminalite v Európe.

Kampaň je súčasťou projektu SWiPE Smerom k lepšiemu a efektívnejšiemu stíhaniu environmentálnych trestných činov zameraných na pytliactvo a porušovanie ochrany rastlín a živočíchov (EN), na ktorom spoločne pracuje WWF, Fauna a Flora International a TRAFFIC.

Kriminalita voľne žijúcich živočíchov v číslach

  • Podľa správy BirdLife z roku 2017 je v stredomorskom regióne počas migrácie každoročne nezákonne zabitých 36 miliónov vtákov, čo spôsobuje pokles populácie niektorých druhov a úplnú stratu druhov z niektorých regiónov. 
  • Europol odhaduje, že ročne sa z EÚ do Číny pašuje 100 ton úhora európskeho. 
  • Prostredníctvom nástroja EU-TWIX bolo len v roku 2019 nahlásených 6441 záznamov o zachytení chránených druhov. EU-TWIX je elektronická databáza Európskej únie na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi.

Zdroj: WWF Slovensko

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita Mimovládne organizácie Ochrana prírody