Envirofilm2006: Seminár Natura 2000 - spoločná európska ochrana prírody

05.05 2006, Enviroportal

Envirofilm2006: Seminár Natura 2000 - spoločná európska ochrana prírody

Seminára NATURA 2000, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 4. mája v posluchárni Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a je sprievodným podujatím Envirofilmu, sa zúčastnilo asi 35 záujemcov.

Jeho cieľom bolo oboznámiť širokú laickú verejnosť so základnými princípmi ochrany prírody a sústavy chránených území NATURA 2000. Na seminári odzneli tri prednášky - všetky tieto vstupy odprezentovali pracovníci Správy NP Nízke Tatry.

Prvý vstup bol venovaný biodiverzite - rozmanitosti života a jej ochrane.Boli predstavené základné pojmy a štruktúra systému ochrany prírody na Slovensku v kontexte Natury 2000.

Druhý vstup bol zameraný priamo na Naturu 2000 - Ochrana prírody v treťom tisícročí. Účastníkom bol prestavený systém, legislatívna podpora, tvorba sústavy území, dve základné smernice EÚ (smernica o vtákoch a smernica o biotopoch) a taktiež boli prezentované súčasne problémy v súvislosti s Naturou 2000.

Tretím a záverečným príspevkom bola prezentácia na tému: Natura 2000 a človek, s podtitulom Vzťah ochrany prírody a cestovného ruchu. Samozrejme, v súvislosti s Naturou 2000.

Po každej prezentácii bola diskusia, kde účastníci mali možnosť opýtať sa na to čo ich zaujíma, prípadne vyjadriť svoje postrehy a skúsenosti.

Zdroj: Tlačové stredisko ENVIROFILMu

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky