NAP má zvýšiť pripravenosť SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

18.11 2020, TASR

Bratislava, 16. novembra - Zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy má Akčný plán pre implementáciu stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP). Zaviesť by sa tak mali prierezové a špecifické adaptačné opatrenia a úlohy. Akčný plán je zverejnený v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

NAP definuje opatrenia na zavedenie opatrení v krátkom čase od 2021 do 2023 a strednodobom čase od 2024 do 2027. V oblasti vodného hospodárstva má akčný plán za cieľ zlepšiť manažment vody, zvýšiť bezpečnosť obyvateľstva, ochranu kritickej infraštruktúry a krajiny.

Zvýšiť by sa mala aj adaptačná schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny. Uplatniť by sa mali opatrenia na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity a udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby, konštatuje materiál.

Komplexným a holistickým prístupom by sa mala podľa plánu zvýšiť adaptácia lesov na zmenu klímy. V oblasti prírodného prostredia a biodiverzity by sa mala zvýšiť ekologická stabilita krajiny. Udiať sa tak má prostredníctvom lepšieho manažmentu vody pre biodiverzitu a ,,zlepšenia adaptívneho manažmentu všetkých typov území s ohľadom na vývoj ekosystémov".

V oblasti zdravia a zdravej populácie je cieľom aktívne a preventívne reagovať na meniace sa klimatické podmienky. Taktiež zabezpečiť adekvátne zdravé prostredie na život, prácu, bývanie a oddych. Ďalším cieľom je aj vytvorenie kvalitného legislatívneho, inštitucionálneho, odborného a finančného prostredia v samosprávach.

Do posilnenia chápania adaptácie by sa mali zapojiť ďalšie dotknuté sektory hospodárstva. Zlepšil by sa tak implementačný rámec pre prierezové a špecifické opatrenia, uvádza sa v pláne.

Viac informácií: Akčný plán pre implementáciu stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Dokumenty EIA,SEA Klimatická zmena