Energetická účinnosť: Úspory dosiahnu miliardy eur

12.09 2012, Enviroportal

Európsky parlament v utorok schválil smernicu, ktorá zavedie povinné opatrenia na úsporu energie, napríklad pri rekonštrukciách verejných budov, schémy energetických úspor a energetické audity pre veľké spoločnosti. Zníženie spotreby energie o 20% by mohlo EÚ priniesť ročnú úsporu až 50 miliárd eur.

,,Tento zásadný právny predpis je nielen nevyhnutný pre dosiahnutie energetickej bezpečnosti a klimatických cieľov, ale zároveň dodá našej ekonomike reálny impulz a vytvorí pracovné miesta. Kľúčové je, že zníži značnú a neustále rastúcu cenu našej závislosti na dovoze energie. Tá v roku 2011 predstavovala 488 miliárd eur alebo 3,9% HDP a obzvlášť vypuklá je najmä v krajinách postihnutých krízou," uviedol spravodajca legislatívy, poslanec Claude Turmes (Zelení/EFA, LU) počas rozpravy v predvečer hlasovania.

Rekonštrukcie verejných budov

Smernica o energetickej účinnosti požaduje od členských štátov, aby každoročne obnovili 3% z celkovej podlahovej plochy vykurovaných a/alebo chladených budov, ktoré vlastní a využíva ústredná vláda (úrady štátnej správy, ktorých právomoci sú viazané na celé územie členského štátu).

Opatrenie sa týka budov s celkovou úžitkovou podlahovou plochou nad 500 m², od júla 2015 nad 250 m². Členské štáty však budú môcť dosiahnuť porovnateľnú úsporu energie aj inými prostriedkami.

Schémy energetickej efektívnosti

Od energetických spoločností spadajúcich do pôsobnosti smernice sa do 31. decembra 2020 očakáva dosiahnutie kumulatívneho cieľa úspor konečnej energetickej spotreby. Tento cieľ zodpovedá každoročnej novej úspore v období 2014-2020 na úrovni minimálne 1,5% celoročného objemu energie predanej koncovým odberateľom, ktorý sa stanoví ako priemer za posledné tri roky pred vstupom smernice do platnosti.

Predaj energie využívanej v doprave môže byť z výpočtu vyňatý a alternatívne spôsoby dosiahnutia úspor povolené za predpokladu, že výsledný efekt bude rovnaký.

Energetické audity

Všetky veľké podniky budú musieť absolvovať energetické audity, ktoré vykonajú kvalifikovaní a akreditovaní odborníci. Energetické audity by sa mali začať do troch rokov od vstupu smernice do platnosti. Malé a stredné podniky budú od tejto povinnosti oslobodené.

Financovanie

Súčasťou smernice sú aj osobitné ustanovenia, ktoré vymenúvajú nástroje na financovanie cieľov energetickej účinnosti. Ich zriadenie alebo využívanie existujúcich zdrojov bude v kompetencii členských štátov.

Čo ďalej?

Smernica, ktorú Parlament schválil pomerom hlasov 632 (za): 25 (proti): 19 (zdržalo sa), vstúpi do platnosti 20 dní po jej publikovaní v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať následne 18 mesiacov na jej transpozíciu do vnútroštátnej legislatívy.

Viac informácií: Text smernice (zvoľte dátum 11.9.)
Zdroj: Európsky parlament

 

 

 

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Energetika Legislatíva