Preskočit na obsah

Ekosystémové účtovníctvo

31.05 2012, Enviroportal

V rámci 8. ročníka konferencie Enviro-i-Fórum 2012 sa 13. júna uskutoční medzinárodný seminár Ekosystémove účtovníctvo, na ktorom bude predstavená problematika ekosystémového účtovníctva vrátane jeho metodiky, služieb a identifikácie národných priorít.

S danou problematikou oboznámia účastníkov seminára experti z Ministerstva životného prostredia SR, Európskej environmentálnej agentúry (EEA), Centra transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík a Českej informačnej agentúry životného prostredia.

O ekosystémovom účtovníctve

Ekosystémové účtovníctvo bolo vyvinuté ako súčasť systému environmentálno-hospodárskeho účtovníctva, ktorého cieľom je doplniť Systém národného účtovníctva OSN o informácie o životnom prostredí a prírodných zdrojoch.

Zmyslom ekosystémového účtovníctva je rozšíriť rozsah premenných, ktoré boli vzaté do úvahy pri vytváraní politík s cieľom zlepšiť znalosti o vzájomnej závislosti a interakcii medzi ekonomikou a životným prostredím. Ekosystémové účtovníctvo prinesie nové ukazovatele vyjadrené vo fyzikálnych a menových jednotkách, ktoré budú k dispozícii pre tvorcov politík a analytikov na posúdenie efektívnosti využívania prírodných zdrojov, vzor ekonomického rastu, prínos prírody a jej využitie v rámci trhu ako aj mimo neho, krátkodobé aj dlhodobé obmedzenia vyplývajúce z potreby zachovať živé a ostatné obnoviteľné zdroje kapitálu a súvisiace benefity  a náklady. 

Potreba, aby boli aj prírodné zdroje chápané ako kapitál rovnako ako sú považované ekonomické a finančné zdroje, púta stále väčšiu pozornosť.  Nedávno zverejnený plán EÚ na vytvorenie Európy efektívne využívajúcej zdroje stanovuje politický rámec pre opatrenia na nasledujúce roky a desaťročia, pre ktoré sú potrebné podrobné údaje a ukazovatele. S ohľadom na túto skutočnosť, existuje kontrast medzi prírodnými zdrojmi, ktoré sú zaznamenané v Systéme národného účtovníctva 2008 a ktoré sú súčasne základom pre HDP a medzi ďalšími prírodnými zdrojmi, ktoré sú ignorované, pretože nie sú považované za aktíva na trhu.

Mnohé významné ekosystémové funkcie a služby prispievajú k dobrým životným podmienkam pre obyvateľov, no sú v ekonomike považované za externé.

Doterajší pokrok je možné badať vďaka podpore partnerov EEA ako aj sietí a vývoja environmentálnych informačných systémov v posledných rokoch.  Ekosystémové účtovníctvo je modul v rámci Európskej stratégie pre environmentálne účtovníctvo, ktoré spravuje Štatistický úrad Európskeho spoločenstva Eurostat. Základom pre fyzické účty pre Európu sú inventár Corine Land Cover inventory 1990 - 2006 vypracovaný v spolupráci so sieťou Eionet a Európskou vesmírnou agentúrou (European Space Agency) a Spoločným výskumným centrom (Joint Research Centre). Pre výpočet skúšobných účtov boli použité vlastné databázy EEA v spolupráci s databázami Eurostatu a Spoločného výskumného centra.

Stiahnite si: Program (SK / EN)
Online prihláška:
http://enviroiforum.sazp.sk
Viac informácií: www.eea.europa.eu

 

 

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Podujatie