EEA: Prírodné a technologické havárie v Európe

01.04 2011, Enviroportal

EEA: Prírodné a technologické havárie v Európe

Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) - Mapovanie dopadov prírodných rizík a technologických havárií v Európe uvádza, že v sledovanom období rokov 1998 až 2009 vzrástol počet prírodných katastrof. Správa hodnotí ich výskyt a riziká, ktoré z nich vyplývajú pre ľudskú populáciu, ekosystémy a rozvoj hospodárstva.

Správa mapuje tri druhy rizík: hydrometeorologické (suchá, záplavy, lesné požiare), geofyzikálne (snehové lavíny, zosuvy pôdy, sopečná činnosť, zemetrasenia) a technologické (únik ropy).

Závery správy

  • V sledovanom období zapríčinili katastrofy takmer 100 000 úmrtí a ovplyvnili život viac ako 11 miliónom ľudí. Finančné straty boli vyčíslené na 150 miliárd €.
  • Extrémne teploty zapríčinili najvyšší počet úmrtí. Počas horúčav v roku 2003 zomrelo viac ako 70 000 ľudí.
  • Celkové finančné náklady na boj proti záplavám sa odhadujú na 52 miliárd € a náklady na búrky 42 miliárd €.
  • Každoročne vznikne v Európe približne 70 000 požiarov, ktoré zničia viac ako pol milióna zalesnených oblastí. Sedemdesiat percent požiarov vznikne v stredomorskom regióne, čo zodpovedá 85 % celkovej spálenej plochy. V sledovanom období spôsobili požiare 307 úmrtí.
  • Počas 11 rokov bolo zaznamenaných takmer 70 veľkých zosuvov pôdy, ktoré si vyžiadali 312 životov a poškodili alebo úplne zničili infraštruktúru, ľudské obydlia a cesty.
  • Najzávažnejší vplyv na životné prostredie majú technologické nehody. Ropné škvrny z tankerov Erika (1999) a Prestige (2002) spôsobili obrovské ekologické katastrofy v európskych vodách. Toxické škvrny, ktoré unikli pri baníckej činnosti v Aznacollare (Španielsko, 1999) a v Baia Mare (Rumunsko, 2000) vážne poškodili ekosystémy nielen v čase únikov ale aj v dlhodobom časovom horizonte.

Správa No 13/2010 Mapping the impacts of natural hazards and technological accidents in Europe je k dispozícii v elektronickej podobe v anglickom jazyku na webovej stránke: http://www.eea.europa.eu.

Viac informácií o spolupráci Slovenskej republiky a Európskej environmentálnej agentúry: www.enviroportal.sk

Zdroj: Európska environmentálna agentúra

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky