EEA: Najnovšie hodnotenie ukazuje, že stav prírody v Európe sa naďalej vážne zhoršuje

20.10 2020,

Neudržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, rozrastanie miest a znečisťovanie sú najväčšími tlakmi, ktoré spôsobujú drastický úbytok biodiverzity v Európe, a to ohrozuje prežitie tisícov druhov zvierat a biotopov.

Členské štáty okrem toho ešte stále nie vždy dostatočne vykonávajú smernice Európskej únie v oblasti ochrany prírody a iné environmentálne právne predpisy. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry s názvom State of nature in the EU (Stav prírody v EÚ), ktorá bola zverejnená dnes, nie je stav ochrany „najviac chránených biotopov a druhov“ priaznivý a aby bolo možné túto situáciu zvrátiť, je potrebné urobiť toho oveľa viac.

Pokiaľ sa na zvrátenie tejto situácie urýchlene neurobí viac, čaká väčšinu druhov chránených na celom území EÚ (ako sú napr. sokol rároh a hlavátka podunajská) aj biotopov, a to počnúc trávnymi porastmi až po duny v Európe, neistá budúcnosť, uvádza sa v správe agentúry EEA State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013 - 2018. Správa agentúry EEA sa uverejňuje súbežne so správou Európskej komisie o stave prírody, ktorá informuje o pokroku pri dosahovaní cieľov zakotvených v právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany prírody. 

Správa EEA poukazuje na pozitívny vývoj, pokiaľ ide o úsilie vyvíjané v oblasti ochrany. V uplynulých šiestich rokoch sa počet aj rozloha lokalít chránených v rámci sústavy Natura 2000 zvýšil a EÚ splnila globálne ciele, keďže približne 18 % jej pevninských oblastí a takmer 10 % morských oblastí je chránených.

Tento celkový pokrok však na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 nestačí. Ako z hodnotenia EEA vyplýva, stav ochrany najviac chránených biotopov a druhov je nevyhovujúci alebo zlý, pričom v prípade mnohých z nich sa aj naďalej zhoršuje. Z troch hlavných skúmaných skupín obzvlášť zaostávajú najmä biotopy a vtáky, zatiaľ čo skupina iných ako vtáčích druhov svoj cieľ takmer dosiahla.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo, Virginijus Sinkevičius, povedal: „Toto hodnotenie stavu prírody je najkomplexnejšou kontrolou zdravia prírody, aké sa kedy v EÚ uskutočnilo. Veľmi jasne ukazuje, že naďalej prichádzame o náš dôležitý systém podpory života. Až 81 % biotopov na úrovni EÚ je v nevyhovujúcom stave, pričom najviac ubúdajú biotopy rašelinísk, trávnych porastov a dún. Naliehavo potrebujeme splniť záväzky prijaté v novej stratégii EÚ v oblasti biodiverzity, aby sme tento úbytok zvrátili v prospech prírody, ľudí, klímy a hospodárstva.“

 „Naše posúdenie ukazuje, že ochrana zdravia a odolnosti európskej prírody a dobrých životných podmienok ľudí si vyžaduje zásadné zmeny spôsobu, akým vyrábame a konzumujeme potraviny, obhospodarujeme a využívame lesy a budujeme mestá. Toto úsilie sa musí spojiť s lepším vykonávaním a presadzovaním politík v oblasti ochrany, so zameraním na obnovu prírody, ako aj s čoraz ambicióznejšími opatreniami v oblasti klímy, najmä v odvetví dopravy a energetiky,“ vyhlásil výkonný riaditeľ agentúry EEA Hans Bruyninckx.

Najväčšie hrozby pre prírodu
Intenzívne poľnohospodárstvo, rozrastanie miest a neudržateľné lesnícke činnosti patria podľa správy EEA medzi najvýraznejšie tlaky, ktorým sú biotopy a druhy vystavené. Na biotopy majú vplyv aj znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, ako aj pretrvávajúce nadmerné využívanie zvierat prostredníctvom nezákonného zberu a neudržateľného lovu a rybolovu.

Tieto hrozby sú znásobované úpravami riek a jazier, ako sú priehrady a odber vody, inváznymi nepôvodnými druhmi a zmenou klímy. Opustenie poľnohospodárskej pôdy prispieva k pokračujúcemu úbytku poloprírodných biotopov, ako sú trávne porasty, a ich druhov, napr. motýľov a vtáctva žijúceho na poľnohospodárskej pôde.

Vyhliadky
Správa poukazuje na určitý pozitívny vývoj, najmä na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Pri niektorých druhoch a biotopoch sa zaznamenali zlepšenia, napríklad v prípade skokana štíhleho vo Švédsku, pobrežných lagún vo Francúzsku a bradáňa žltohlavého na úrovni EÚ. Sústava Natura 2000 má priaznivé účinky na mnohé druhy a biotopy. Napríklad pobrežné a dunové biotopy, ktoré sú sústavou Natura 2000 lepšie pokryté, majú lepší stav ochrany ako biotopy, ktoré sú menej alebo len okrajovo zastúpené.

Pokiaľ ide o politiku, nádej vzbudzuje nová stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a stratégia „z farmy na stôl“, ktoré sú kľúčovými prvkami Európskej zelenej dohody. Stratégia v oblasti biodiverzity sa zameriava na posilnenie a rozšírenie siete chránených oblastí, vytvorenie plánu obnovy a zaistenie toho, aby boli ekosystémy zdravé, odolné proti zmene klímy, bohaté na biodiverzitu a poskytovali celý rad služieb nenahraditeľných pre blahobyt a dobré životné podmienky občanov.

V záujme podpory napĺňania cieľov je okrem týchto nových politík nevyhnutné vyvinúť aj ďalšie úsilie, ktoré povedie k zlepšeniu kapacít monitorovania v členských štátoch. V súčasnosti naďalej existujú medzery v údajoch, najmä v prípade morských druhov a biotopov. Na úplné posúdenie úlohy sústavy Natura 2000 je takisto potrebné získať viac údajov. A napokon, výrazne sa musí zlepšiť vykonávanie právnych predpisov EÚ.

Stav a trendy

  • Asi polovica (47 %) zo 463 druhov vtákov v EÚ je v dobrom stave, čo je o 5 % menej ako počas posledného obdobia nahlasovania v rokoch 2008 až 2012. Podiel vtáctva s nevyhovujúcim alebo zlým stavom sa za uplynulých šesť rokov zvýšil o 7 % a dosiahol celkovo 39 %.
  • Na vnútroštátnej úrovni sa približne 50 % zlepšujúcich trendov, pokiaľ ide o populáciu, týka najmä mokraďových a morských vtákov, pre ktoré boli vyhradené lokality sústavy Natura 2000, napríklad v prípade kazarky hrdzavej alebo svišťúňa zrkadlového. Najväčší podiel správ o zlepšujúcich sa trendoch, pokiaľ ide o veľkosť populácie, pripadá na chovné vtáky, ako sú žeriavy a haja červená. Dochádza k tomu vďaka zavedeniu ochrany alebo obnovy biotopov a zlepšovaniu znalostí, lepšiemu monitorovaniu a zvyšovaniu informovanosti.
  • Len 15 % hodnotených biotopov vykazovalo dobrý stav ochrany, zatiaľ čo 81 % má na úrovni EÚ nevyhovujúci alebo zlý stav ochrany. Trávne porasty, duny a biotopy rašelinísk, močiarov a slatín vykazujú silný trend zhoršovania, zatiaľ čo najväčšie zlepšenie vo vývoji sa zaznamenalo v prípade lesov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím nahlasovania sa podiel biotopov so zlým stavom ochrany zvýšil o 6 %.
  • Pri hodnotení morských oblastí často nie je známy stav ochrany, čo vypovedá o všeobecnom nedostatku údajov o druhoch.
  • Približne štvrtina druhov má na úrovni EÚ dobrý stav ochrany, čo v porovnaní s posledným obdobím nahlasovania predstavuje zvýšenie o 4 %. Najvyšší podiel vykázaného dobrého stavu ochrany (35 %) majú plazy a cievnaté rastliny, ako napríklad jašterica ruinová, užovka podkovovitá, repík sibírsky alebo horec žltý.

Základné informácie
V smerniciach Európskej únie v oblasti ochrany prírody – smernici o biotopoch a smernici o vtákoch – sa vyžaduje, aby sa vyvinulo úsilie v záujme ochrany viac ako 2 000 druhov a biotopov v celej EÚ.
Hodnotenie EEA, ktoré vychádza z údajov nahlásených členskými štátmi EÚ, je najväčším a najrozsiahlejším zhromažďovaním a vykazovaním údajov v Európe o stave prírody. Na tomto procese sa v celej EÚ podieľalo viac ako 220 000 ľudí (60 % z toho boli dobrovoľníci).
Analyzované údaje majú prispieť k určeniu dosiahnutých úspechov a nedostatkov v oblasti ochrany prírody, hlavných tlakov a hrozieb, ako aj stavu aktuálnych opatrení zameraných na ochranu.

Publikácia: State of nature in the EU (EN)

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Informačné zdroje Ochrana prírody