EEA: Európa musí znížiť koncentráciu ozónu v ovzduší

21.03 2012, Enviroportal

EEA: Európa musí znížiť koncentráciu ozónu v ovzduší

Zvýšené hodnoty prízemného ozónu spôsobujú zdravotné problémy, znižujú výnosy plodín a poškodzujú životné prostredie. Jeho koncentrácia v ovzduší nie je len problémom Európy. Výšku nameraných hodnôt ovplyvňujú emisie všetkých krajín severnej pologule a najmä odvetvia ,,bez hraníc" ako je námorná a letecká doprava.

Správa Európskej environmentálnej agentúry uvádza, že hoci boli v lete 2011 prekročené  limitné koncentrácie prízemného ozónu v Európe najmenej krát od začiatku monitorovania (1997), všetky členské krajiny EÚ prekročili dlhodobé ciele. Údaje pochádzajú z 2 186 monitorovacích miest v Európe, monitorovanie prebehlo v apríli až septembri 2011.

,,V lete 2011 bolo prekročenie limitov prízemného ozónu nižšie ako priemer. Stále je to však jedna z najvážnejších látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe. Pričom znečistenie ovzdušia  má výrazný vplyv na kvalitu života," skonštatovala výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry Jacquelina McGlade.

Koncentrácia prízemného ozónu je závislá od meteorologických podmienok ako je intenzita slnečného žiarenia a teplota. Zároveň je výsledkom chemických reakcií medzi ostatnými znečisťujúcimi látkami v ovzduší (oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, metánové a nemetánové prchavé organické zlúčeniny), ktorých producentmi sú najmä priemysel, doprava a poľnohospodárstvo.

Kľúčové zistenia

  • V lete 2011boli informačný prah a dlhodobé ciele na ochranu ľudského zdravia prekročené  na najnižšom počte monitorovacích staníc od roku 1997. Zníženie bolo spôsobené najmä nezvyčajne nízkymi teplotami a vysokými zrážkami počas letných mesiacov. Prispelo k tomu aj zníženie emisií prekurzorov ozónu.
  • Informačný prah (hodinová hodnota ozónu 180 µg/m3) bol prekročený na približne 18 % meracích staníc a to v 16 krajinách EÚ a v 4 nečlenských krajinách. Značné prekročenia limitov boli zaznamenané na niekoľkých izolovanejších lokalitách severného Talianska.
  • Tak ako v predchádzajúcich rokoch dlhodobý cieľ na ochranu ľudského zdravia (maximálny denný 8-hodinový priemer 120 µg/m3) prekročili všetky členské štáty EÚ. Prekročenia boli zistené na cca 84 % meracích staníc. Limit bol prekročený počas 25 dní na väčšine územia Európy.
  • Výstražný prah (hodinová priemerná koncentrácia ozónu 240 µg/m3) bol prekročený 41 krát. Koncentrácia 300 µg/m3 a viac bola nameraná trikrát a to v Bulharsku, Taliansku a Španielsku.
  • Slovenská republika odovzdáva údaje z 15-tich monitorovacích staníc. Prekročenia informačného prahu a cieľových hodnôt boli počas leta 2011 zaznamenané na 14-tich staniciach spolu 89 dní. (Kompletné údaje a porovnania.)

Zdroj údajov

Prehliadač koncentrácie prízemného ozónu poskytuje interaktívny prístup k dočasným a neovereným dátam v takmer reálnom čase. Okrem toho EEA nedávno zverejnila predbežné údaje o emisiách znečisťujúcich látok, ktoré prispievajú k tvorbe prízemného ozónu.

Správa Air pollution by ozone across Europe during summer 2011je v elektronickej podobe k dispozícii na webovej stránke: www.eea.europa.eu

Zdroj: Európska environmentálna agentúra

 

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie Zdravie a ŽP