Preskočit na obsah

EEA: Ekonomické oživenie a studená zima 2010 zvýšili emisie skleníkových plynov v EÚ

31.05 2012, Enviroportal

Chladná zima a ekonomické oživenie v roku 2010 viedli v Európe k zvýšeniu emisií skleníkových plynov a to aj napriek intenzívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Inventarizácia skleníkových plynov potvrdila predchádzajúce odhady Európskej environmentálnej agentúry (EEA).

,,Ako sme očakávali, produkcia emisií v roku 2010 vzrástla v dôsledku ekonomického oživenia po recesii v roku 2009," skonštatovala Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA. ,,Produkcia mohla byť vyššia, nebyť expanzie využívania obnoviteľných zdrojov energie v EÚ."

V rozmedzí rokov 2009 - 2010 vzrástli emisie skleníkových plynov 27 členských krajín EÚ o 2,4 % (alebo 111 mil. t CO2 ekvivalentu) v porovnaní s obdobím r. 2008 - 2009, kedy bolo zaznamenané zníženie ich produkcie o 7,3 % (- 365 mil. t. CO2 ekvivalentu).

Napriek tomuto nárastu boli emisie skleníkových plynov boli v EÚ-27 v r. 2010 nižšie o 15,4 % v porovnaní s r. 1990 ( 75 kB). EÚ naďalej napĺňa cieľ Kjótskeho protokolu, dlhodobý klesajúci trend pokračuje.

Dôvody rastu produkcie emisií skleníkových plynov

Rast emisií v EÚ v roku 2010 bol ovplyvnený niekoľkými faktormi. Jedným z nich je oživenie ekonomiky v r. 2010 (HDP vrástlo v EÚ o 2 %) vedúce k vyššiemu dopytu po energii (o 3,7 % v r. 2010). Ďalším dôvodom je predĺženie vykurovacej sezóny z dôvodu chladnejšej zimy.

Rastúci trend nezmenilo ani intenzívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré sa prejavilo 12,7 % nárastom celkovej spotreby energie z OZE. Okrem toho cena plynu citeľne poklesla a tým sa o 7,4 % zvýšila jeho celková spotreba na energetické účely. Zvýšené využívanie zemného plynu viedlo v mnohých členských štátoch k zníženiu uhlíkovej náročnosti súvisiacej so spotrebou fosílnych palív.

Kľúčové zistenia

  • Emisie boli vyššie vo väčšine kľúčových sektorov závislých na spaľovaní fosílnych palív. Medzi odvetvia s najvyšším rastom emisií skleníkových plynov patria emisie CO2 zo sektorov domácností a služieb (vyššie nároky na vykurovanie vzhľadom k chladnejšej zime), zo spracovateľského priemyslu a stavebníctva (vrátane emisií z oceliarskeho a železiarskeho priemyslu) a z energetiky (verejné vykurovanie a výroba elektriny).
  • Emisie z cestnej dopravy v r. 2010 naďalej klesali, a to aj napriek zvyšujúcemu sa dopytu po nákladnej doprave.
  • Naštartovanie priemyselnej činnosti v priebehu roka 2010 viedlo k vyššej konečnej spotrebe energie a tým k zvýšeniu produkcie emisií v tých odvetviach, ktoré EÚ pokrýva v rámci Schémy obchodovania s emisiami (EU ETS).
  • V rámci skleníkových plynov sledovaných podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) bol v roku 2010 zaznamenaný najvyšší nárast emisií CO2. Jeho podiel bol až 82 % na celkových emisiách.
  • V roku 2010 výrazne vzrástli emisie hydroflórokarbónov (HFC) - veľmi silných skleníkových plynom. Tento trend sa sleduje od r. 1990.
  • Bol zaznamenaný pokles emisií metánu (8,6 % celkových emisií EÚ CO2 ekvivalentu) a oxidov dusíka (7,2 % celkových emisií EÚ CO2 ekvivalentu).
  • Za 56 % z celkového zvýšenia produkcie skleníkových plynov v EÚ je zodpovedné Nemecko, Poľsko a Spojené kráľovstvo. Relatívne najvyšší nárast emisií bol zaznamenaný v Estónsku, Fínsku, Švédsku a Lotyšsku. Najnižšiu produkciu skleníkových plynov v r. 2010 vykázali Španielsko, Grécko a Portugalsko.

Rok 2011

Posledné dostupné dáta emisií skleníkových plynov sú z roku 2010. Verifikované údaje z roku 2011 poukazujú zatiaľ na 2 % zníženie emisií v rámci schémy obchodovania s emisiami. Do systému EÚ ETS prispievalo v roku 2011 údajmi viac ako 12 000 elektrární a priemyselných zariadení v EÚ-27, Nórsku a Lichtenštajnsku.

Správa EEA

Výročná správa EÚ: inventúra skleníkových plynov 1990 - 2010 a správa o inventúre 2012 je každoročne predkladanou správou vyplývajúcou z Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) a Kjótskeho protokolu. Správa predstavuje emisie skleníkových plynov v rokoch 1990 až 2010 pre EÚ-27, EÚ-15, jednotlivé členské štáty a hospodárske odvetvia. Sledované sú emisie oxidu uhličitého, metánu, oxidu dusného a fluórovaných plynov.

Tabuľka: Vývoj emisií skleníkových plynov EÚ-27 (.pdf, 75 kB)

Viac informácií: Prehliadač prodkucie skelníkových plynov, Schéma obchodovania s emisiami

Zdroj: Európska environmentálna agentúra

 

 

 

 

 

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Priemysel Zdravie a ŽP Energetika