Preskočit na obsah

Deň bez áut (22. september) je vyvrcholením Európskeho týždňa mobility

22.09 2022, Enviroportal

Cieľom kampane Európskeho týždňa mobility (ETM) organizovanou Európskou komisiou od roku 2002 je zvyšovať povedomie o udržateľnej mestskej mobilite a podporiť zmenu správania verejnosti v prospech aktívnych foriem dopravy, čím sa zníži potreba obyvateľov využívať na presuny v sídlach autá. Každoročným vyvrcholením tejto kampane je 22. september – Deň bez áut (World Carfree Day).

Podľa odhadov až 70 % ľudstva bude do roku 2030 žiť v mestách. S rastom hustoty obyvateľstva rastie aj problém cestnej dopravy, ktorým sa mestá musia stále intenzívnejšie zaoberať. Do popredia sa dostávajú témy ako ekologickejšie formy dopravy či možnosť samostatnej, bezpečnej a zdravej mobility pre deti a dospelých.

Keďže doprava je druhým najviac znečisťujúcim sektorom v Európe a emisie z domácej dopravy sa neustále zvyšujú, je aj podľa Európskej zelenej dohody potrebné vynaložiť značné úsilie na splnenie európskeho cieľa – dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2050. Pre dosiahnutie tohto cieľa je dôležité výrazne znížiť emisie mestskej mobility, pričom je nevyhnutné, aby pri jeho plnení vzájomne spolupracovali všetky zainteresované subjekty.

Európsky týždeň mobility sa snaží povzbudiť samosprávy EÚ k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy k užívaniu osobných automobilov – pešiu dopravu, cyklodopravu alebo hromadnú dopravu. Počas Dňa bez áut ostávajú vybrané ulice a námestia v celej Európe bez áut a prednosť majú nemotorizované dopravné prostriedky, čím sa pozornosť sústreďuje na mobilitu, ktorá neškodí životnému prostrediu.

Až 40 % všetkej dopravy predstavuje denné dochádzanie do práce, ktoré výrazne ohrozuje naše zdravie – následkom hlukovej záťaže, znečistenia ovzdušia, dopravnými nehodami a zároveň aj nedostatkom pohybu. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky sú vysoké koncentrácie pevných častíc a oxidu dusičitého na Slovensku príčinou asi 1600 predčasných úmrtí ročne. A práve osobné autá tvoria 60,6 % celkových emisií z cestnej dopravy.

Zaujímavosti:

Cenné informácie k Dňu bez áut nájdete v indikátoroch a interaktívnych grafoch EnviDatu (napríklad údaje o počte prepravených osôb individuálnou osobnou dopravou).

  • Indikátor popisuje počet dopravných prostriedkov podľa jednotlivých druhov dopravy (cestnej, železničnej, leteckej a vodnej) a registrovaných elektromobilov.""

V sledovanom období rokov 2005 – 2020 bol zaznamenaný nárast v počte dopravných prostriedkov len v cestnej doprave. V roku 2020 tento nárast predstavoval 86,0 % oproti roku 2005, medziročný nárast bol 1,9 %, čo mohlo byť spôsobené aj pandemickou situáciou v SR (COVID-19). Počet cestných motorových vozidiel zaznamenal medziročný nárast vo všetkých kategóriách cestných vozidiel. Do roku 2020 narástol celkový počet motorových vozidiel o 1 548 677 ks oproti roku 2005.  K najvýraznejšiemu nárastu v počte cestných motorových vozidiel v roku 2020 došlo pri kategórii nákladné a dodávkové automobily (86,6 % nárast oproti roku 2005) a osobné automobily (87,2 % nárast oproti roku 2005). Významný pokles oproti roku 2019 v počte autobusov súvisel s pandémoiu koronavírusu COVID-19, kde väčšina dopravcov skončila svoju činnosť.

 

  • Indikátor popisuje počet prepravených osôb a výkonov podľa jednotlivých druhov osobnej dopravy vrátane individuálnej dopravy a MHD.""

Individuálna automobilová doprava, ktorá zaznamenáva medziročné nárasty. V sledovanom období rokov 2005 – 2019 nárast prepravených osôb individuálnou dopravou predstavoval 10,5 %. Výkony individuálnej dopravy tiež zaznamenali nárast o 10,7 %.

 

 

 

  • Indikátor popisuje hlukovú záťaž obyvateľstva vo väzbe na strategické hlukové mapy (SHM) pre Bratislavskú aglomeráciu, Košickú aglomeráciu a pozemné komunikácie.

 

 

 

  • Indikátor predstavuje vývoj celkového množstva emisií skleníkových plynov v porovnaní s redukčnými cieľmi.""

Sektor energetika (vrátane dopravy) s podielom 67,2 % bol v roku 2019 hlavným prispievateľom k celkovým emisiám skleníkových plynov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom emisie v doprave stúpli o vyše 2 % a ich podiel na celkových emisiách bol 20,2 %.

 

 

 

  • Indikátor popisuje počet dopravných nehôd v cestnej premávke (vrátane krajov), v železničnej doprave, počet usmretených a zranených osôb.,,

Počet dopravných nehôd v období rokov 2005 – 2008 sa pohyboval sa na úrovni 60 000 nehôd ročne. Od roku 2009 počet nehôd zaznamenal výrazný pokles (z dôvodu legislatívnych zmien). V roku 2020 tento pokles predstavoval 80,21 % oproti roku 2005 a v porovnaní s rokom 2009 je to pokles o 45,1 %. Počet dopravných nehôd v roku 2020 oproti roku 2019 klesol o 13,58 %, čo mohlo byť spôsobené zníženou mobilitou v súvislosti s pandémiou COVID-19. Stanovený cieľ znížiť počet smrteľných dopravných nehôd do roku 2020 o 50 % v porovnaní s rokom 2010 sa nepodarilo naplniť.

Z histórie

História prvých dní bez áut siaha do druhej polovice 50. rokov a uskutočnili sa v dnešnom Beneluxe ako dôsledok Suezskej krízy. Neskôr v 70. rokoch sa častejšie uskutočňovali v európskych krajinách sužovaných ropnou krízou. Prvý Medzinárodný deň bez áut sa konal 22. septembra 1999 v Európe ako pilotný projekt kampane Európskej únie ,,V meste bez môjho auta“. V roku 2002 sa spojil s najväčšou európskou kampaňou na podporu udržateľnej mestskej mobility, Európskym týždňom mobility.

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Doprava Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni