Preskočit na obsah

Dekáda výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju v podmienkach Slovenskej republiky

04.12 2006, Enviroportal

Dekáda výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju v podmienkach Slovenskej republiky

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravili vedeckú konferenciu na tému Dekáda výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju v podmienkach Slovenskej republiky.
Slovenská agentúra životného prostredia
(SAŽP) a Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Dekáda výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju v podmienkach Slovenskej republiky. Konferencia sa uskutoční v dňoch 6. - 8. decembra 2006 v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Harmónia, v Modre.

Na zasadnutí vysokej úrovne predstaviteľov ministerstiev školstva a životného prostredia v marci 2005 bola prijatá Stratégia Európskej hospodárskej komisie (EHK) OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju ako základ pre regionálnu implementáciu Dekády výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju OSN. Slovensko prijalo uvedenú Stratégiu a zaviazalo sa k vytvoreniu nástrojov jej implementácie na národnej úrovni do roku 2007.

Konferencia si kladie za cieľ

  • Odborne prispieť k vymedzeniu koncepčných východísk výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju s dôrazom na hľadanie väzieb k prírodným, kultúrnym a duchovným hodnotám Slovenska.
  • Podnietiť snahu o vytvorenie národnej stratégie výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju.
  • Upozorniť odbornú verejnosť na potrebu užšej spolupráce medzi školami a miestnou komunitou pri uplatňovaní stratégie udržateľného rozvoja našej spoločnosti a v tejto súvislosti poukázať aj na význam a možnosti vysokých škôl pri riešení problémov lokálneho prostredia.


Na konferenciu prijali účasť zástupcovia Ministerstva školstva a Ministerstva životného prostredia, slovenských a českých univerzít, štátnych aj mimovládnych organizácií venujúcich sa problematike výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju na úrovni rôznych typov, foriem a stupňov vzdelávania.

Príspevky z konferencie budú publikované v odbornom časopise Environmental management for education and edification, ako aj v samostatnom zborníku. Bližšie informácie a prihlášky na konferenciu je možné získať na adrese:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

telefón / fax: +421 048 4374 175
e-mail: ev@sazp.sk
www.sazp.sk
www.enviroportal.sk

Stiahnite si pozvánku na konferenciu

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky